Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 21 Δεκεμβρίου 2015

17-12-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  17-12-2015
Αριθ. Πρωτ.: 41176
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                        Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7.1.2016 κατά τη μετ’ αναβολή συζήτηση της από 30.4.2007 και με ΑΚΔ 101025/4544/2007 αγωγής των Δημητρίου, Ηλία και Χαράλαμπου Γκλίνου κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Νικολάου Μαγκανάρη, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7.1.2016 κατά τη μετ’ αναβολή συζήτηση της από 10.10.2010 και με ΑΚΔ 9244/2010 αγωγής των Δημητρίου και Χαράλαμπου Γκλίνου εις βάρος του.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών α) σε έφεση (Αρ. κατ. 7923/2012) που άσκησαν οι Νικόλαος Πετρίδης κ.τ.λ. κατά του Δήμου Γαλατσίου και της υπ’ αριθ. 1718/2012 απόφασης του Μ.Π.Α. η οποία επανήλθε με κλήση (Αρ. Πρωτ. Προσδ. 3353/2015) για την δικάσιμο της 26.1.2015 με Αρ. Πιν. 47 και β) σε έφεση (Αρ. Κατ. 7888/2012) που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά του Νικολάου Πετρίδη κ.τ.λ. και της υπ’ αρ. 1715/2012 απόφασης του Μ.Π.Α. η οποία επανήλθε με κλήση (Αρ. Πρωτ. Προσδ. 2740/2015) για την δικάσιμο της 24.5.2016 με Αρ. Πιν. 19.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών α) σε έφεση (ΓΑΚ/ΑΚΔ 21719/281/2012) που άσκησαν οι Βασιλείου κ.τ.λ. κατά του Δήμου Γαλατσίου και της υπ’ αριθ. 164/2009 απόφασης του Ειρ. Αθηνών η οποία επανήλθε με κλήση (ΓΑΚ / ΑΚΔ 89177/381/2015) για την δικάσιμο της 12.2.2016 με Αρ. Πιν. ΙΑ1/36 και β) σε έφεση (ΓΑΚ/ΑΚΔ 21739/282/2012) που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά των Βασιλείου κ.τ.λ. και της υπ’ αρ. 164/2009 απόφασης του Ειρ. Αθηνών η οποία επανήλθε με κλήση (ΓΑΚ/ΑΚΔ 89146/380/2015) για την δικάσιμο της 12.2.2016 με Αρ. Πιν. ΙΑ1/37.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 9ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUE ΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τέλη χρήσεως πεζοδρομίου και κοινοχρήστων χώρων 2009, του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
6ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 1503/2015 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 3ου Τμήματος.
 
 
 
 
 
 
7ο
Διαβίβαση των πρακτικών 1 (Αποσφράγιση Προσφορών), 2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών) & 3 (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) του Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συνολικά τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) τεμαχίων μεταλλικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων 660 lit (160 τεμ.) & 1.10 lit. (305 τεμ.) – Λήψη απόφασης έγκρισης των Πρακτικών & συνέχισης ή μη του Διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
8ο
Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποιηθέντων δαπανών κατά τον χρόνο φιλοξενίας των προσφύγων στις εγκαταστάσεις του ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ συνολικού ποσού 2.575,42 €.
 
 
 
 
 
 
9ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
10ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
11ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
12ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
13ο
Απόδοση λογαριασμού παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
14ο
Έγκριση προδέσμευσης πιστώσεων από τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Οικ. έτους 2016 για την δωδεκάμηνη (12μηνη) ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
15ο
Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών για το έργο: «Κατασκευή τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων – Εργ. 2015».
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια πασσάλων της Υπηρεσίας Πρασίνου.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 94,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 96,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 349,82 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ ΙΒ΄ κατανομής ΚΑΠ 2015.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για προμήθεια συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε. για την ενιαία αρχή πληρωμών. 
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 135,63 € για καταβολή αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση μόνιμου διοικητικού προσωπικού ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 201,99 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ), ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 403,98 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ), ΣΕΠΤ. 2015 & ΟΚΤΩΒΡ. 2015.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 496,82 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού κήπων και δενδροστοιχιών (Συμβασιούχοι ΑΣΕΠ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 883,92 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού κήπων και δενδροστοιχιών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 349,95 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.124,98 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας συμβασιούχων εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.765,55 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6265.0002 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων΄΄.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6462.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Έξοδα δημοσίευσης διακηρύξεων΄΄.
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6474.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Έξοδα φιλοξενίας προσφύγων΄΄.
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6412.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Έξοδα μεταφοράς αγαθών – φορτοεκφορτωτικά΄΄.
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.7333.0028 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Δαπάνες Μετατόπισης καλωδίων και σωληνώσεων των Ο.Κ.Ω. στην οδό Ρόδων΄΄.
 
 
 
 
 
 
35ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.556,76 € υπέρ Κ.Α. 10.6312.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’5η δόση Φορολογίας εισοδήματος 2014΄΄.
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 306,67 € για δικαστικά έξοδα της με αρ. 4866/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
 
 
 
 
 
37ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 250,92 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
38ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 419,43 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαγαλιού Μαρία από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
39ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 738,00 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαγαλιού Μαρία από τη σύνταξη γνωμοδότησης βάσει της υπ. αριθμ. 261/2015 Οικ. Επιτροπής του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
40ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 492,00 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Γαλάνη Γεωργίου από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
41ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 511,20 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Κουτσουπιά Γεωργίου από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
42ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 868,80 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Κουτσουπιά Κων/να από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
43ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 742,86 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr