Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 24 Απριλίου 2018

20-04-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  2004-2018
Αριθ. Πρωτ.:10422
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                         
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Aνατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2018 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
2ο
4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 
 
3ο
Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018.
 
 
4ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Μάρτιο έτους 2018.
 
 
5ο
Ανάθεση σε Δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών την 09.05.2018 κατά των κατηγορουμένωνΑριστείδη Φλώρου κλπ (υπόθεση Energa & Hellas Power).
 
 
6ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών του Δημοτικού Συμβούλου Γαλατσίου κ. Μανιάτη Ιωάννη, σε εκτέλεση του Αρ. Β. Κλ. ΙΓ15/14458 στις 09.05.2018 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
 
 
7ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον Ζ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών του Αντιδημάρχου Γαλατσίου – Τεχνικών Υπηρεσιών Γερμάνου Μελισσουργού, σε εκτέλεση του Αρ. Β. Κλ. Θ15/11744 στις 17.05.2018 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
 
 
8ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 23.05.2018, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (ΓΑΚ 30597/2018, Eιδ. Αρ. Κατ.: 3142/2018, Πιν.: 24) σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.τ.λ. (συν. 43) υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
9ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 24.05.2018, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 29792/2018, E.A.K. 1009/2018, Πιν. ΚΓ, Αρ. Πιν.11 ) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Τριανταφύλλου Μαρίνας κ.λ.π. (σύνολο 12), κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
10ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 08.05.2018, ενώπιον του 7ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 31108/2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ46325/2016, Αρ. Εισαγ.: ΑΓ6633/13 και Αρ. Πιν.:9/18) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αγόρος Ιωάννης κ.τ.λ. (συν. 50 υπάλληλοι) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
11ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 08.05.2018, ενώπιον του 7ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 31105/2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ46283/2016, Αρ. Εισαγ.: ΑΓ6632/13 και Αρ. Πιν.:8/18) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Φαινέκου Ξανθίππη κ.τ.λ. (συν. 37 υπάλληλοι) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
12ο
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 72,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρία για την αγορά γραμματοσήμων.
 
 
13ο
Α. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 700,00€ για αγορά 500 εισιτηρίων Αστικών συγκοινωνιών στο όνομα Στεφανοπούλου Σταυρούλα (500Χ1,40€) Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6422.0001 οικ. έτους 2018 για αγορά εισιτηρίων Αστικών συγκοινωνιών: ‘Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων’.
 
 
14ο
Έγκριση συνολικής δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00 €) για την ανάθεση των εργασιών «Τακτικής Συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δικύκλων, τρικύκλων του Δήμου Γαλατσίου & Προμήθειας ανταλλακτικών» – Διάθεση πίστωσης 1) ποσού οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (8.804,74 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0012, 2) ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών(7.822,48 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6671.0001, 3) ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (25.638,20 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0012, 4) ποσού είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (23.234,58 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0001, 5) ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0016, 6) ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0012, 7) ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0019 και 8) ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0011 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
 
 
15ο
Έγκριση των υπ’ αριθμ. 4, 5, 6 & 7/2018 Μελετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών «Τακτικής Συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δικύκλων, τρικύκλων του Δήμου Γαλατσίου & Προμήθειας ανταλλακτικών».
 
 
16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριών   χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα Δημοσιεύσεων.
 
 
17ο
            Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6462.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα δημοσίευσης διακηρύξεων.
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 10.6462.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα δημοσίευσης διακηρύξεων.
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πέντε χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ (5.208 ) για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αποθήκευσης τύπου DEXIONγια τις ανάγκες επέκτασης του υπάρχοντος και δημιουργίας καινούργιου αρχείου του Δήμου (παρελθόντων ετών & καινούργιων εγγράφων) σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0002 οικονομικού έτους 2018.
 
 
20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (1.025,72) για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αποθήκευσης τύπου DEXIONγια τις ανάγκες επέκτασης του υπάρχοντος και δημιουργίας καινούργιου αρχείου του Δήμου (παρελθόντων ετών & καινούργιων εγγράφων) σε βάρος του Κ.Α.10.7135.0002 οικονομικού έτους 2018.
 
 
21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (7.984,36) για την ειδών καθαριότητας πόλεως (σκούπες – βούρτσες), σε βάρος του Κ.Α.20.6634.0003 οικονομικού έτους 2018.
 
 
22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) για την προμήθεια λογισμικού τεχνικού – στατικού προγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε βάρος του Κ.Α. 30.7134.0002 οικονομικού έτους 2018.
 
 
23ο
Διάθεση πίστωσης τριών   χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια υδρομετρητών για πηγές και γεωτρήσεις του Δήμου.
 
 
24ο
Διάθεση πίστωσης τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (334,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα συντήρησης υποσταθμών ρεύματος Δημαρχιακού Μεγάρου.
 
 
25ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 102,40€ για καταβολή στο Υπ. Οικονομικών προστίμου και προσαύξησης άρθρου 54 του Ν. 4174/13 (Εκπρόθεσμη υποβολή Τροποποίησης δήλωσης φόρου εισοδήματος έτους 2014) υπέρ Κ.Α. 00.6821.0001 οικ. έτους 2018 για ‘Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης’.
 
 
26ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 205,00€ για καταβολή στο Υπ. Οικονομικών πρόστιμου και προσαύξησης άρθρου 54 Ν. 4174/13 (Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος έτους 2014) υπέρ Κ.Α. 00.6821.0001 οικ. έτους 2018 για ‘Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης’.
 
 
27ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για καταβολή στο Υπ. Οικονομικών ποσού 460.,00€ από Δικαστική δαπάνη (αριθ. αποφ. Συμβ. της Επικρατείας 2700/16), υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 οικ. έτους 2018 ‘Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων’.
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.400,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 οικ. έτους 2018 για ‘Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων’.
 
 
29ο
Έγκριση πίνακα αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Δημοσθένους Άγγελου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 892,80 ευρώ.
 
 
30ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 612,56€.
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr