ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 26 ΜΑΙΟΥ 2015

22-05-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  22-05-2015
Αριθ. Πρωτ.: 16832
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου στις 12.05.2015 ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του Κτηματολογίου κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4233 ένστασης του Δήμου, που αφορά την Πλατεία Εκάβης –Ναρκίσσου (ΚΑΕΚ 050380211001).
 
 
 
 
 
 
2ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του Κτηματολογίου κατά τη συζήτηση της  υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4824 ένστασης του Δήμου, που αφορά την ορθή αποτύπωση των ορίων του σχεδίου πόλεως και της δασικής εκτάσεως επί του ΟΤ 91 Α/99 και των οδών Ήρας και Πόρου, η οποία συζητείτο στις 20.5.2015.
 
 
 
 
 
 
3ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του Κτηματολογίου στις 20.5.2015, α) για την εκ μέρους του Δήμου Γαλατσίου άσκηση παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη συζήτηση της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 2285  Ένστασης του Δημ. Γκλίνου (ΚΑΕΚ 050381260015) και β) προκειμένου να παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο κατά τη συζήτηση της υπ΄ αριθμ. Πρωτ 4830 ένστασης του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 03.06.2015, ενώπιον του 3ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κλήσης 4981/2015 και Αριθμός Πινακίου 29) σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 03.06.2015, ενώπιον του 8ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κλήσης 35798/2014 και Αριθμός Πινακίου 7) σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 05.06.2015, ενώπιον του 1ου Τμήματος Β’ ΣΥΝΘΕΣΗ του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κλήσης 5992/2015 και Αριθμός Πινακίου 20) σε αγωγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 08.06.2015, ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Αριθμός Καταχ. ΑΔ65/12.01.2015 και Αριθμός Πινακίου 67) σε αίτηση που άσκησε ο Δημήτριος Γκλίνος για την διόρθωση της υπ’ αρίθμ. 2372/2014 απόφασης επί αιτήσεως ακύρωσης που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου με αριθμό κατάθεσης 2352/08.03.2012.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 4ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με Αριθμό Κατάθεσης 23214/2011 αγωγής του κ. Σπύρου Τζουβελόπουλου, η οποία συζητείτο στις 21.5.2015 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3528/2015 κλήσης, με Αριθμό Πινακίου 8.
 
 
 
 
 
 
9ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 4ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με Αριθμό Κατάθεσης 23220/2011 αγωγής της κ. Αικατερίνης Καράλη, η οποία συζητείτο στις 21.5.2015 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3533/2015 κλήσης, με Αριθμό Πινακίου 9.
 
 
 
 
 
 
10ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 28ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με Αριθμό Κατάθεσης 28016/2011 προσφυγής που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.», η οποία συζητείτο στις 13.5.2015 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 33279/2014 κλήσης, με Αριθμό Πινακίου 5.
 
 
 
 
 
 
11ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 28ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με Αριθμό Κατάθεσης 28015/2011 προσφυγής που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.», η οποία συζητείτο στις 13.5.2015 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 33257/2014 κλήσης, με Αριθμό Πινακίου 4.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ανάθεση σε δικηγόρο γνωμοδότηση για τον Κανονισμό του Δήμου Γαλατσίου για τις Άδειες Τομής σε Κοινόχρηστους Χώρους.
 
 
 
 
 
 
13ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
 
 
 
 
 
 
14ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015.
 
 
 
 
 
 
15ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης αυτοκινήτων καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
16ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης της εργασίας: «Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος χώρων πρασίνου στο Δήμο Γαλατσίου Εργολαβία 2015» αρ. μελ. 16/2015
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 694,03 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρουτζούνη Ευγενίας για τη σύνταξη πληρεξούσιου συμβολαίου.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 290,28 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.221,39 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 573,18 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Μπούζα Νικόλαου από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.075,00 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαγαλιού Μαρίας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 232,98 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6264.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Συντήρηση εργαλείων και μικρών μηχανημάτων τεχνικών έργων’’.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6277.0004 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Μίσθωση Χημικής τουαλέτας στο χώρο του αμαξοστασίου’’.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6262.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Συντήρηση κτιρίων’’.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6117.0001 Οικ. έτους 2015 για δαπάνες Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0003 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση της συνεχιζόμενης εργασίας: Δαπάνη Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων 2014.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
35ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
37ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
38ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr