ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

23-09-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  23-09-2016
Αριθ. Πρωτ. : 29028
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
1ο
 
 
2ο
 
 
3ο
 
 
 
4ο
 
 
 
 
5ο
 
 
6ο
 
 
 
7ο
 
 
 
8ο
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
13ο
 
 
14ο
 
 
15ο
 
 
16ο
 
 
17ο
 
18ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Βελτίωση Τοπικών Οδών Δήμου Γαλατσίου» – Αρ. Μελέτης 24/2015.
 
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευή Αυλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Γαλατσίου» Αρ. Μελέτης 30/2015.
 
Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων Διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και του εποπτευόμενου από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ετών 2016-2017.
 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Πρασίνου) – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 459/2016 απόφασης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης πρασίνου του Δήμου, για το έτος 2016 – Εναρμόνιση με το Ν. 4412/2016.
 
Τροποποίηση όρων Διακήρυξης του έργου: ‘Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών’.
 
Α. Έγκριση συμμετοχής δύο (2) υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Σύμβουλοι Επιχ/σεων ΟΤΑ – ΝΠΔΔ Ε.Ε. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001.
 
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση αδειών λογισμικού από τους Ιούς Η/Υ για τρία έτη (3) ποσού χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250€) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης 4.000€ για το συνεχιζόμενο έργο: ‘Ανακατασκευή Κλίμακας οδού Ρόδων’ σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0026.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 128,60€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), Αυγούστου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 278,20€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, Αυγούστου.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 644,18€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, Αυγούστου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.922,34€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), Αυγούστου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.908,20€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, Αυγούστου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 104,20€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού διοικητικών υπηρεσιών, Αυγούστου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 668,65€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, Αυγούστου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 143,94€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έκτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ), Αυγούστου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 362,50€ υπέρ Κ.Α. 10.6052.0003 οικ. έτους 2016 για: Απόδοση στο ΙΚΑ των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών των 5μηνων εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 156,25€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr