Πρόσκληση ΟΕ για τις 28 Σεπτεμβρίου 2011

23-09-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 23–09–2011

Αριθ. Πρωτ.: 36146

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

       Π Ρ Ο Σ

                                                 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                  κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                           Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                         Δήμο Κωνσταντίνο

                                 Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

                                        Τσιρώνη Κωνσταντίνο

                                          Κομπότη Ιωάννη

                                          Δερεδίνη Βασίλειο

                                           Ρωμανό Ιωάννη

          (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 

 

1ο

Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης.

 

 

 

 

 

 

2ο

Έγκριση άσκησης ή μη αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης του υπ’ αριθ. 1212/2011 Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης της Δ/νσης Δασών Αθηνών και ανάθεση σε δικηγόρο της εν γένει δικαστικής διαχείρισης της υπόθεσης.

 

 

 

 

 

 

3ο

Λήψη απόφασης έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικό του Δήμου έτους 2011.

 

 

 

 

 

 

4ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 60.000 € υπέρ Κ.Α. (όπως αναλυτικά αναγράφονται πιο κάτω) Οικ. έτους 2011 για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου

 

 

5ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 1.000,00 €.

 

 

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού.

 

 

 

 

 

 

7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού.

 

 

 

 

 

 

8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού.

 

 

 

 

 

 

9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού.

 

 

 

 

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού.

 

 

 

 

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού.

 

 

 

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού.

 

 

 

 

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.521,51 € υπέρ Κ.Α. 10.7134.0001 Οικ. έτους 2011 για την προμήθεια (ανανέωση) 63 αδειών προστασίας των Η/Υ κατά των ιών (ANTIVIRUS)

 

 

 

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.432,75 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 8774 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 602,70 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 6922 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

16ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 274,66 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΜΕ 82909 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

17ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 752,75 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΟ 3228 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

18ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 641,51 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 6618 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

19ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 363,12 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΟ 3228 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

20ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.192,17 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 2691 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

21ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 252,15 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΟ 3228 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

22ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.537,57 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 3484 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

23ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 460,02 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 2691 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

24ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.790,88 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 2691 οχήματος του Δήμου.

 
 


Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr