Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 29 Νοεμβρίου 2011

25-11-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 25–11–2011

Αριθ. Πρωτ.: 43248
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
Δήμο Κωνσταντίνο
Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
Τσιρώνη Κωνσταντίνο
Κομπότη Ιωάννη
Δερεδίνη Βασίλειο
Ρωμανό Ιωάννη
 (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία.

 
 
 
 
 
 
2ο

Ορισμός δικηγόρου για νομική συνδρομή που αφορά εκδίκαση ένστασης του έργου: «Αντιμετώπιση επειγουσών επεμβάσεων για λόγους ασφαλείας, υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου».

 
 
 
 
 
 
3ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.690,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6233.0001 Οικ. έτους 2011 για Εργασίες άμεσης αποκομιδής των συσσωρευμένων απορ/των λόγω απεργίας, από περιοχή του Δήμου με μηχάνημα JCB.

 
 
 
 
 
 
4ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.399,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6266.0001 Οικ. έτους 2011 για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 44.450,00 υπέρ Κ.Α. 00.6733.0001 Οικ. έτους 2011 για την εξόφληση 889 διατακτικών των 50,00 € Οικονομικής Ενίσχυσης Απόρων και Οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Χριστουγέννων 2011.

 
 
 
 
 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 460,00 € για την επισκευή του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 2691 οχήματος του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 246,00 € για την επισκευή του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 3484 οχήματος του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 197,00 € για την επισκευή του υπ΄αριθμ. ΜΕ 53046 οχήματος του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.431,00 € για την επισκευή του υπ΄αριθμ. ΚΗΟ 3229 οχήματος του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.761,00 € για την επισκευή του υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 1839 οχήματος του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 98,40 € για την επισκευή του υπ΄αριθμ. ΚΗΟ 2696 οχήματος του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 98,40 € για την επισκευή του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 2691 οχήματος του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 98,40 € για την επισκευή του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 2691 οχήματος του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 98,40 € για την επισκευή του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 2691 οχήματος του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
15ο

Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στον Τούμπα Παναγιώτη σύμφωνα με το αρθ. 204 του Ν. 3584/2007.

 
 
 
 
 
 
16ο

Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό της εργασίας «Συντήρηση Ασφαλτοτάπητα Δημοτικών Οδών– Εργολαβία 2011».

 
 
 
 
 
 
17ο

Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρίας Κυριακάκης Χρ. & ΣΙΑ Ε.Ε. συμμετοχής στον διαγωνισμό της εργασίας «Ανακατασκευή Αντιολησθηρών Οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς».

 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Αλιμπέρτη Μαρία,
Νίκου Νικόλαο,
Ανδρή Σταμάτιο,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr