ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

31-05-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι,  30 05 2013

Αριθ. Πρωτ.: 18854

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               

Π Ρ Ο Σ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ.  Μαγκανάρη Νικόλαο

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

 Παπαδιονυσίου Χριστίνα

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

Κομπότη Ιωάννη

Δήμο Κωνσταντίνο      

Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                        Ρωμανό Ιωάννη

                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 03 Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

1ο

Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης.

 

 

 

 

 

 

2ο

Aνάκληση εντολής ανάθεσης σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή την οποία άσκησαν εργαζόμενοι στις Διοικητικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου (Τσιμπίδη Κυριακή, Μπαμπέ Ασημίνα, Αδρουτζή Διονυσία, Βλαχογιάννη Γεωργία).

 

 

 

 

 

 

3ο

Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

 

4ο

Έγκριση Κατάρτισης πίνακα δικαιούχων για την υλοποίηση προγράμματος θερινής σίτισης 2013.

 

 

 

 

 

 

5ο

Έγκριση κατάρτισης πίνακα απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας για την περιοδική οικονομική τους ενίσχυση για το έτος 2013.

 

 

 

 

 

 

6o

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας «Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

 

7o

Λήψη Απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ για το έτος 2013.

 

 

 

 

 

 

8o

Λήψη απόφασης καθορισμού όρων Διακήρυξης διαδικασίας Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

 

 

 

 

 

 

9o

Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Αξαόπουλου Παναγιώτη στέγασης 2ου παραρτήματος ΚΕΠ 701ΠΒ, λόγω συγχώνευσής του με το ΚΕΠ 701Π.

 

 

 

 

 

 

10o

Επικαιροποίηση σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου κίνησης μεταξύ Δήμου Γαλατσίου & ΔΕΠΑ ΑΕ (Παράταση για ένα χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 4 της υφιστάμενης σύμβασης).

 

 

 

 

 

 

11o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 16,30 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 

 

 

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 86,87 € για προμήθεια  Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 29,74 € για προμήθεια  Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 27,95 € για προμήθεια  Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για  αμοιβές και προμήθειες τραπέζης από έκδοση εγγυητικής επιστολής.

 

 

 

 

 

 

16ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 78,02 € για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και μιας ημέρας  διανυκτέρευσης, της Δ/ντριας Κ.Ε.Π. του Δήμου κας  Μαρίας  Γκόγκου λόγω παράστασής της ενώπιον δικαστηρίου.

 

 

 

 

 

 

17ο

Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης  στον Παπαϊωάννου Λέανδρο σύμφωνα με το αρθ. 204 του Ν. 3584/2007.

 

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη

προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Κούλη Κανέλλο,

Βιντζηλαίο Γεώργιο,

Μπουγιούκα Ευάγγελο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.      Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.      Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.      Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr