Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 30 Αυγούστου 2013

28-08-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι,  26-08-2013

Αριθ. Πρωτ.: 31195

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               

Π Ρ Ο Σ

 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ.  Μαγκανάρη Νικόλαο

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

Παπαδιονυσίου Χριστίνα

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

Κομπότη Ιωάννη

Δήμο Κωνσταντίνο

Δερεδίνη Βασίλειο

Ρωμανό Ιωάννη

                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 30 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

1ο

Ανάκληση της υπ’ αριθ.  272/2013 απόφασης Ο.Ε. για την κατακύρωση του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού προμήθειας δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων λόγω της υπ’ αριθ. 4/2013 απορριπτικής Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

 

 

 

 

 

2ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης Οικ. Έτους 2013 που δεν έχει εκτελεστεί.

 

 

 

 

 

 

3ο

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

 

4ο

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

 

5ο

Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013.

 

 

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 80,00 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζική εγγυητική επιστολή.

 

 

 

 

 

 

7ο

Λήψη απόφασης περί αποδοχής  επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων».

 

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Κούλη Κανέλλο,

Βιντζηλαίο Γεώργιο,

Μπουγιούκα Ευάγγελο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.       Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr