Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 30 Ιουλίου 2013

26-07-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι,  25-07-2013

Αριθ. Πρωτ.: 27693

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

  Π Ρ Ο Σ

 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

 κ.κ.  Μαγκανάρη Νικόλαο

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

 Παπαδιονυσίου Χριστίνα

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

 Κομπότη Ιωάννη

  Δήμο Κωνσταντίνο

  Δερεδίνη Βασίλειο

  Ρωμανό Ιωάννη

  (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 30 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

1ο

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 266/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας που αφορά την χορήγηση αποζημίωσης στον Παπαϊωάνου Λέανδρο σύμφωνα με το αρθ. 204 του Ν. 3584/2007.

 

 

 

 

 

 

2ο

Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στον Παπαϊωάνου Λέανδρο σύμφωνα με το αρθ. 204 του Ν. 3584/2007.

 

 

 

 

 

 

3ο

Έγκριση γενόμενης ανάθεσης άσκησης ανακοπής κατά άρθρο 933  ΚΠολΔ και αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατά άρθρο 938 ΚΠολΔ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της από 04.07.2013 επιταγής προς πληρωμή επί του α’ εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθ. 26852/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

4ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 234/2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).

 

 

 

 

 

 

5ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ΧΕ 1291/10.07.2013 στο όνομα του υπαλλήλου Τσίρου Στυλιανού για την καταβολή ποσού για έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) για τα δίκυκλα του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

6o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0011 για την κάλυψη των δαπανών προμήθειας και εγκατάστασης Περιπτέρου (κουβουκλίου).

 

 

 

 

 

 

7o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου διοικητικού  – οικονομικού προσωπικού ΜΑΪΟΥ 2013.

 

 

 

 

 

 

8o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου διοικητικού  – οικονομικού προσωπικού ΙΟΥΝΙΟΥ 2013.

 

 

 

 

 

 

9o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 292,90 € για την καταβολή αμοιβών και προμηθειών από  τραπεζικά εμβάσματα.

 

 

 

 

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,78 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 55,20 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 57,62 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 78,94 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 116,61 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 16,30 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 

 

 

 

 

 

16ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 28,21 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 

 

 

 

 

 

17o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2012 σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0021.

 

 

 

 

 

 

18o

Ψήφιση πίστωσης 100.00,00 € για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2013 σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0014».

 

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Κούλη Κανέλλο,

Βιντζηλαίο Γεώργιο,

Μπουγιούκα Ευάγγελο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.       Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr