Πρόσκληση ΟΕ για τις 4 Ιουλίου 2011

01-07-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 30 – 06 – 2011

Αριθ. Πρωτ.: 26497

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
              Π Ρ Ο Σ

                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                  κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                             Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                          Δήμο Κωνσταντίνο

                                Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

                                        Τσιρώνη Κωνσταντίνο

                                          Κομπότη Ιωάννη

                                        Δερεδίνη Βασίλειο

                                         Ρωμανό Ιωάννη

      (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 4η Ιουλίου 2011,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Μαρίνα Κωνσταντάκη για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 18539/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ΕΥΔΑΠ).

 
 
 
 
 
 
2ο

Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Μαρίνα Κωνσταντάκη για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 18540/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ΕΥΔΑΠ).

 
 
 
 
 
 
3ο

Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Μαρίνα Κωνσταντάκη για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 18541/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ΕΥΔΑΠ).

 
 
 
 
 
 
4ο

Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Μαρίνα Κωνσταντάκη για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 18542/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ΕΥΔΑΠ).

 
 
 
 
 
 
5ο

Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Μαρίνα Κωνσταντάκη για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 18543/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ΕΥΔΑΠ).

 
 
 
 
 
 
6ο

Ανάθεση σε Δικηγόρο διαχείρισης υπόθεσης του Δήμου

 
 
 
 
 
 
7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.800,00 € δαπάνης που προέκυψε από την επιστημονική έρευνα με θέμα την παραβατικότητα και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων του Δήμου μας για την ημερίδα που διοργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με το Ε.Κ.Κ.Ε.

 
 
 
 
 
 
8ο

Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο «Αναγκαστικές Συνδέσεις – Εργολαβία Α. 1»

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.0007 για την εργασία: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με Κ.Α.1.12” Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr