Πρόσκληση ΟΕ για τις 4 Οκτωβρίου 2011

30-09-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,30–09–2011
Αριθ. Πρωτ.: 37149
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        Π Ρ Ο Σ

                                                 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                   κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                            Δήμο Κωνσταντίνο

                                 Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

                                        Τσιρώνη Κωνσταντίνο

                                           Κομπότη Ιωάννη

                                             Δερεδίνη Βασίλειο

                                            Ρωμανό Ιωάννη

            (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 4η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

 

1ο

Ψήφιση πίστωσης για την χορήγηση αποζημίωσης στον κ. Τούμπα Παναγιώτη σύμφωνα με το αριθ. 204 του Ν. 3584/2007.

 

 

 

 

 

 

2ο

Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας εν όψει των Χριστουγέννων 2011.

 

 

 

 

 

 

3ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την προμήθεια ειδών γραφείου.

 

 

 

 

 

 

4ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών δίκυκλου οχήματος.

 

 

 

 

 

 

5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την προμήθεια κάρτας απεριορίστων διαδρομών Οκτωβρίου 2011.

 

 

 

 

 

 

6ο

Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς οδού Σύρου» αρ. μελέτης 17/2011.

 

 

 

 

 

 

7ο

Έγκρισης δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 3.100,00 €.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr