ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

01-03-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 0102 – 2013

Αριθ. Πρωτ.: 7112
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                        

                               Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
 Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
     (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 05 Μαρτίου 2013,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: «Ανακατασκευή Κλίμακας οδού Σαρωνικού».

 
 
 
 
 
 
2ο

Προέλεγχος απολογισμού Οικ. Έτους 2012.

 
 
 
 
 
 
3ο

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013.

 
 
 
 
 
 
4o

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 1.200 €.

 
 
 
 
 
 
5o

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 800 €.

 
 
 
 
 
 
6ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 800 €.

 
 
 
 
 
 
7ο

Λήψη Απόφασης έγκρισης Μελέτης Προμήθειας Καλωδίων και υλικών σύνδεσης για αποκατάσταση του φωτισμού στο Άλσος Βεϊκου. 

 
 
 
 
 
 
8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6262.0005 για προμήθεια καλωδίων και υλικών σύνδεσης για αποκατάσταση του φωτισμού στο Άλσος Βεϊκου.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης 200,00 € που αφορά Παράβολο για Νομιμοποίηση Δημοτικού Ιατρείου.

 
 
 
 
 
 
10ο

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
11ο

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr