ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 5 ΜΑΙΟΥ 2014

02-05-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,30-04-2014
Αριθ. Πρωτ.:   20233    
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                              Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 05 Μαΐου 2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
2ο
Εξωδικαστική επίλυση δικαστικής διαφοράς και διεκδίκησης χρηματικών αποδοχών Ιωάννη Λιανού.
 
 
 
 
 
 
3ο
Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε αίτηση ακυρώσεως της Μαρίας συζύγου Ηρακλή Φουντούκου.
 
 
 
 
 
 
4ο
Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014» Προϋπολογισμού 70.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου για 7 οχήματα Ι.Χ. του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
6ο
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2014».
 
 
 
 
 
 
7ο
Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοιχτού διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2014» αρ. μελ. 2/2014.
 
 
 
 
 
 
8ο
Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας τετρακοσίων (400) κιλών άρτου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Επαναληπτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη γάλακτος σε είδος ή σε χρήμα για το οικονομικό έτος 2013 στους εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
10ο
Διαβίβαση φακέλου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, μικροϋλικών (υδραυλικά), υλικών ξυλείας, υλικών σιδήρου, χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας και τζαμιών, για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών για λήψη σχετικής απόφασης.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 36,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 46,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 73,34 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 43,20 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 142,31 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € υπέρ Κ.Α. 35.6262.0007 Οικ. έτους 2014 για: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: ‘’Συντήρηση δικτύου άρδευσης Εργολαβία 2013’’.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6434.0004 Οικ. έτους 2014 για: «Δαπάνες εκλογών».
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 485,00 υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 για δικαστική δαπάνη δυνάμει της 52398/2013 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € υπέρ Κ.Α. 20.7131.0001 για προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτ/των.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.156,20 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξία από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 369,00 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 160,00 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Συμβολαιογράφου Αθηνών κα Χάρη Τσολάκου Αντωνία για τη σύνταξη πληρεξούσιων συμβολαίων.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]