Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 6 Απριλίου

06-04-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 01 – 04 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 9898
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                   Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                            Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                     Δήμο Κωνσταντίνο
                                                             Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                     Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                                     Κομπότη Ιωάννη
                                                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                     Ρωμανό Ιωάννη
                               (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 6 Απριλίου 2011,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας ενόψει του Πάσχα 2011.
 
 
 
 
 
 
2ο
Λήψη απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ για το έτος 2011.
 
 
 
 
 
 
3ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Αναγκαστικές συνδέσεις» – Αρ. Μελ.: 03/2011.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση Πεζοδρομίων, Κρασπεδορείθρων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2011».
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου».
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση Σιντριβανιών Πλατειών» με αρ.μελ: 16/2011.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων (πλατειών & νησίδων κ.λ.π.)».
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση Παιδικών Χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων».
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Επισκευή φθορών οδοστρώματος (ασφαλτομπετόν) διαφόρων ειδών» αρ.μελ: 04/2011.
 
 
 
 
 
 
10ο
Καθορισμός τον όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2011.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση δικτύου άρδευσης», αρ. μελ. 10/2011.
 
 
 
 
 
 
12ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2011» – Αρ. Μελ.: 09/2011.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Συντήρηση Δημαρχιακού Καταστήματος και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του Δήμου» αρ.μελ: 15/2011.
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr