Πρόσκληση ΟΕ για τις 7 Νοεμβρίου 2011

03-11-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 03–11–2011

Αριθ. Πρωτ.: 40671

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

       Π Ρ Ο Σ
                                                  Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                    κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                           Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                     Δήμο Κωνσταντίνο
                                Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                        Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                         Κομπότη Ιωάννη
                                       Δερεδίνη Βασίλειο
                                        Ρωμανό Ιωάννη
        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 7η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 

 

1ο

Έγκριση άσκησης ή μη ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά του υπ’ αριθ. 10/2011 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και ανάθεση σε Δικηγόρο σύνταξης, κατάθεσής της και δικαστικής διαχείρισης της υπόθεσης.

 

 

 

 

 

 

2ο

Ανάθεσης εντολής σε πληρεξούσιο δικηγόρο για τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

3ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.256,96 € υπέρ Κ.Α.10.6142.0003 Οικ. έτους 2011 για Δαπάνη Ορκωτού Λογιστή, ελέγχου ισολογισμού οικ. έτους 2009.

 

 

 

 

 

 

4ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € υπέρ Κ.Α.00.6434.0003 Οικ. έτους 2011 για δαπάνες διοργάνωσης Αιμοδοσίας.

 

 

 

 

 

 

5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α.20.6223.0001 Οικ. έτους 2011 για Προμήθεια – Συνδρομή, καρτών SIMκινητής τηλεφωνίας.

 

 

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6262.0001 Οικ. έτους 2011 για Εργασίες συντήρησης των καυστήρων θέρμανσης Δημαρχιακού Μεγάρου και αντικατάσταση ενός κυκλοφορητή.

 

 

 

 

 

 

7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την καταβολή αμοιβής σε εργαζομένους με μίσθωση έργου (ασφαλιστικά μέτρα)

 

 

 

 

 

 

8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την προμήθεια κάρτας απεριορίστων διαδρομών Νοεμβρίου 2011 (Παγία Προκαταβολή)

 

 

 

 

 

 

9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την καταβολή αποζημίωσης στη Δ.Ο.Υ.

 

 

 

 

 

 

10ο

Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό της εργασίας «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2011 – Αρ. Μελέτης 9/2011».

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr