Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 9 Μαϊου 2011

09-05-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 06 – 05 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 15250
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π Ρ Ο Σ
                                                   Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                 Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                            Δήμο Κωνσταντίνο
                                 Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                      Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                        Κομπότη Ιωάννη
                                         Δερεδίνη Βασίλειο
                                           Ρωμανό Ιωάννη
        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 9η Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης εκδίκασης προσφυγής κατά των όρων διακήρυξης της εργασίας «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2011» και ενόψει της λήψης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων στις 10-05-2011, σε έκτακτη συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
 
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Εκδίκαση προσφυγής κατά των όρων διακήρυξης της εργασίας «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2011» αρ. μελ. 9/2011
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Αλιμπέρτη Μαρία,
Νίκου Νικόλαο,
Ανδρή Σταμάτιο,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:
1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr