Προσκληση Ο.Ε.για τις 15 Δεκεμβρίου 2011

09-12-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 9–12–2011

Αριθ. Πρωτ.: 44771

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

      Π Ρ Ο Σ
                                                  Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                             κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο                                                            Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                     Δήμο Κωνσταντίνο
                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                     Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                        Κομπότη Ιωάννη
                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                        Ρωμανό Ιωάννη
        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 

 

1ο

Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία

 

 

 

 

 

 

2ο

Λήψη απόφασης έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας Υγρών Καυσίμων έτους 2012.

 

 

 

 

 

 

3ο

Λήψη απόφασης καθορισμού Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου έτους 2012.

 

 

 

 

 

 

4ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 775,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΟ 2694 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 802,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 8480 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 853,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΟ 2695 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.953,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1018 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 98,40 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 2691 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.826,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΟ 3228 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 98,40 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1839 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 515,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1839 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.261,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 2691 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 196,80 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΟ 3229 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 543,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1018 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 320,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 9782 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

16ο

Ψήφιση πίστωσης για το συνεχιζόμενο έργο «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων (Λόφος Παιδιού Γκράβα & Αιγοσθενών – Ορφέως – Αγίας Ειρήνης)», αρ. μελέτης 60/2009.

 

 

 

 

 

 

17ο

Ψήφιση πίστωσης για το συνεχιζόμενο έργο «Ανακατασκευή οδού Αιγοσθενών (Λ. Βεΐκου – Παπαφλέσσα)».

 

 

 

 

 

 

18ο

Ψήφιση πίστωσης για το συνεχιζόμενο έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Πλατείας Χατζησπύρου και Πλατείας Γιγάντων».

 

 

 

 

 

 

19ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την επιστροφή ποσού ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ.

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr