Προσκληση Ο.Ε.για τις 30 Μαρτίου 2012

26-03-2012 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,2603 2012
Αριθ. Πρωτ.: 9375
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

               ΠΡΟΣ                                                                               Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                 κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                         Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

 Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
  (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 30η Μαρτίου 2012,ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Προέλεγχος απολογισμού Οικ. έτους 2011.
 

 
 

 
 

 

 
 
2ο

Καθορισμός των όρων διακήρυξης και ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων – Εργολαβία Σ.5» – Αρ. μελ. 06/2012.

 
 
 
 
 
 
3ο

Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Βαφή κοινοχρήστων χώρων (πλατειών – νησίδων) – Αρ. μελ. 26/2012.

 
 
 
 
 
 
4ο

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εργασία «Βαφή κοινοχρήστων χώρων (πλατειών – νησίδων)» – Αρ. μελ. 26/2012.

 
 
 
 
 
 
5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 26,50 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 

 

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 29,28 € για προμήθεια ΤΠΔ.

 

 

 

 

 

 

7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 8,92 € για προμήθεια ΤΠΔ.

 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.


Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr