Προσκληση Ο.Ε.για τις 6 Δεκεμβρίου 2011

05-12-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 2–12–2011

Αριθ. Πρωτ.: 43869

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          Π Ρ Ο Σ
                                                  Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                    κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                               Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                          Δήμο Κωνσταντίνο
                                Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                     Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                        Κομπότη Ιωάννη
                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                      Ρωμανό Ιωάννη
      (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 6 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 

 

1ο

Σύνταξη Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικ. Έτους 2012.

 

 

 

 

 

 

2ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.747,67 € υπέρ Κ.Α. 15.6413.0001 Οικ. Έτους 2011 για την παροχή συγκοινωνιακού έργου Δημοτικής Συγκοινωνίας.

 

 

 

 

 

 

3ο

Ανάθεση σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης υποθέσεων του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

4ο

Ανάθεση σε Δικηγόρο νομικής κάλυψης του Δήμου Γαλατσίου για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7/9/1999 στην ασβεστο­κά­μινο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 51/τ. 98 του Δήμου Γαλατσίου.».

 

 

 

 

 

 

5ο

Ψήφιση πίστωσης για το συνεχιζόμενο έργο «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων (Λόφος Παιδιού Γκράβα & Αιγοσθενών – Ορφέως – Αγίας Ειρήνης).

 

 

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης για το συνεχιζόμενο έργο «Ανακατασκευή οδού Αιγοσθενών (Λ. Βεΐκου – Παπαφλέσσα).

 

 

 

 

 

 

7ο

Ψήφιση πίστωσης για το συνεχιζόμενο έργο «Ανακατασκευή συλλεκτήριων παιδικών χαρών Πλατείας Χατζησπύρου και Πλατείας Γιγάντων».

 

 

 

 

 

 

8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την καταβολή αμοιβής εργασίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σε εργαζομένους με μίσθωση έργου (Ασφαλ. Μέτρα).

 

 

 

 

 

 

9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την προμήθεια κουτιών λαδιού.

 

 

 

 

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την προμήθεια τάπας ψυγείου για το ΚΗΟ 2837 όχημα.

 

 

 

 

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την επιστροφή ποσού ΤΑΠ.

 

 

 

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την επιστροφή ποσού ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ.

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr