Προσκληση Ο.Ε.για τις 6 Φεβρουαρίου 2012

02-02-2012 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                        Γαλάτσι, 02 – 02 – 2012
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Αριθ. Πρωτ.: 3620
 ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430                                

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                

    Π Ρ Ο Σ
       Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
       κ.κ.    Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
           Δήμο Κωνσταντίνο
           Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
           Τσιρώνη Κωνσταντίνο
           Κομπότη Ιωάννη
       Δερεδίνη Βασίλειο
       Ρωμανό Ιωάννη
       (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τρο-ποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 6η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέ-ματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

    ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ    ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

    1ο    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α.10.6262.0002 οικ.έτους 2012 ,για δαπάνες συντήρησης του ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Μεγάρου.   
           
    2ο    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α 00.6451.0001 οικ.έτους 2012 για δαπάνη συνδρομής του Δήμου στο ‘’Εθνικό  διαδημοτικό δίκτυο υγειών πόλεων προαγωγής υγείας’.’   
           
    3ο    Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ υπέρ Κ.Α 10.6117.0001 οικ.έτους 2012 για δαπάνες μαγνητοφώνησης –απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συ-νεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων’’.   
           
    4ο    Ψήφιση πίστωσης ποσού 6,500,00€ υπέρ Κ.Α 00.6451.0001  οικ.έτους 2012 για δαπάνη συνδρομών του Δήμου σε περιοδικά εργατικού-διοικητικού κλπ.δικαίου καθώς και σε εταιρείες ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών.    
           
    5ο    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2680,00€,σε βάρος του Κ.Α 10.6263.0001(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α )για την εργασία : «Πλύσιμο επι-βατικών οχημάτων σε εξωτερικό συνεργείο συνεχιζόμενο από το έτος 2011»   
           
    6ο    Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€,σε βάρος του Κ.Α 20.6262.0003(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)για την εργασία : «Πλύσιμο  οχημάτων καθαριότητας  σε εξωτερικό συνεργείο συνεχιζόμενο από το έτος 2011»   
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθε-σμία.
    Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Αλιμπέρτη Μαρία,
Νίκου Νικόλαο,
Ανδρή Σταμάτιο,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ¬θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή¬μου:
1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),
2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),
3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr