Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

16-11-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 25503 Ημ/νία Πρωτ.: 16/11/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 με 14:00, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης μείζονος σημασίας των θεμάτων, που αναφέρονται στην Ημερήσια Διάταξη και απορρέουν από το γεγονός της αποκλειστικής προτεραιότητας υποβολής των αιτημάτων προς το Υπουργείο.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Λήψη απόφασης για την αναδοχή μέρους των οφειλών των σχολικών επιτροπών που αφορούν σε ηλεκτρικό ρεύμα και κατανάλωση νερού των σχολικών συγκροτημάτων.
   
2ο Λήψη απόφασης για την αναδοχή οφειλής κατανάλωσης νερού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός – Βασίλης Παπαδιονυσίου.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr