Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

20-11-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 25945 Ημ/νία Πρωτ.: 20/11/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου έτους 2020, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού 2020.
   
2ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου έτους 2020, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού 2020.
   
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιούνιο έτους 2020.
   
4ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιούλιο έτους 2020.
   
5ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Αύγουστο έτους 2020.
   
6ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Σεπτέμβριο έτους 2020.
   
7ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 71/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» που αφορά την έγκριση της Γ’ Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ., οικ. έτους 2020.
   
8ο Λήψη απόφασης για τη μείωση τελών χρήση κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/ΦΕΚ 101 Τ. Α’/24.05.2020.
   
9ο Διαγραφή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
   
10ο Διαβίβαση Πρακτικού 2 της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Γαλατσίου – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Μειοδότη – Κατακύρωση Διαγωνισμού.
   
11ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών – Τμήμα Πενταμελούς Αναστολών στις 02.12.2020, σε συζήτηση κατόπιν αιτήσεως της ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε. για συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2533/19 απόφασης 5/λούς Εφετείου Αθηνών.
   
12ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 10780/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 18ο Μονομελές.
   
13ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την 01.12.2020, σε έφεση που άσκησαν οι κ.κ. Λυερός Ιωάννης κ.λ.π.  (ΓΑΚ: 6260/2020 Ειδ. Αρ. Κατ.: 4913/2020, Πιν. 4ο Τμήμα Εργατικά Μονομελές αρ. Πιν.: 37) κατά του Δήμου Γαλατσίου και κατά της υπ’ αριθμ. 552/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
   
14ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών Διαφορών) την 10.12.2020, σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.λ.π. (συν. 35), (ΓΑΚ: 78708/2020 Ειδ. Αρ. Κατ.: 1956/2020, Πιν. ΚΓ, αρ. Πιν.: 6) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
15ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών Διαφορών) την 14.12.2020, σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.λ.π. (συν. 35), (ΓΑΚ: 30344/2020 Ειδ. Αρ. Κατ.: 906/2020, Πιν. ΚΓ, αρ. Πιν.: 2) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
16ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών Διαφορών) την 15.12.2020, σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.λ.π. (συν. 35), (ΓΑΚ: 43776/2020 Ειδ. Αρ. Κατ.: 1126/2020, Πιν. ΚΓ, αρ. Πιν.: 12) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
17ο Αποδοχή ή μη δωρεάς προϊόντων ατομικής υγιεινής από την εταιρεία «ΜΕΓΑ Α.Ε.» για την ενίσχυση της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γαλατσίου
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

                                                                                                                                                    Μαρκοπουλος Γεωργιοσ

                                                                                                                                                                    (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr