Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

18-10-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 29342 Ημ/νία Πρωτ.: 18/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 22η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 10/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» που αφορά την έγκριση της Γ’ Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. Έτους 2019.
   
2ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2019 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
   
3ο Ανάθεση σε δικηγόρο γνωμοδότησης επί έκθεσης.
   
4ο Διαγραφή Τ.Α.Π. 2014 & 2015.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

                                                                                                                                                       Μαρκοπουλος Γεωργιοσ

                                                                                                                                                                    (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr