Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

01-10-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 25892 Ημ/νία Πρωτ.: 1/10/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 05η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» έτους 2020.
 
2ο Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2022.
 
3ο Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022.
 
4ο Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022.
 
5ο Έγκριση της από 09.2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και καθορισμός των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ.
 
6ο Διαβίβαση του υπ’αριθ.3 Πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 65.700 μερίδων έτοιμου φαγητού για τη σίτιση άπορων και άστεγων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου, ετών 2021, 2022, 2023 & 2024 – Κατακύρωση Διαγωνισμού.
 
7ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικής εφαρμογής της εταιρείας «01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
 
8ο Ανάκληση της αρ. 228/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
9ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού και σύνταξης νομικής γνωμοδότησης  σχετικά με δικαστική υπόθεση που αφορά αγωγή που άσκησε ο e-ΕΦΚΑ ω καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιδρυμα Κοινωνικων Ασφαλισεων – Ενιαιο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΤΕΑΜ)» κατά της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 08.11.2021 (ΓΑΚ: 73537/2020, Ε.Α.Κ.: 8965/2020).
 
10ο Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
 
11ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού διακόσια ευρώ και ογδόντα λεπτά (200,80€)  που  αφορά την προμήθεια νερών, σάντουιτς και αναμνηστικών μεταλλίων για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.
 
12ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Φραγκουλοπούλου Μαρίας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 Μαρκόπουλος Γεώργιος

       (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr