Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

12-12-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 34566 Ημ/νία Πρωτ.: 12/12/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 16η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2017 (από 1/1/2017 έως 31/12/2017).
 
2ο Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2017 (από 1/1/2017 έως 31/12/2017).
 
3ο Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2018 (από 1/1/2018 έως 31/12/2018).
 
4ο Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2018 (από 1/1/2018 έως 31/12/2018).
 
5ο Αίτημα Ανάκλησης Απόφασης Ο.Ε. (208/2019) που αφορά: Επεμβάσεις Συντήρησης στο Κολυμβητήριο του Δήμου Γαλατσίου, ΠΕ Αττικής.
 
6ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 10.01.2020, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (ΓΑΚ 48503/2019, Eιδ. Αρ. Κατ.: 5993/2019, Πιν.: 69) σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος  κ.τ.λ. (συν. 43) υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
7ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 11.02.2020, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) (ΓΑΚ 27433/2019, E.Α.Κ.: 641/2019, Πιν. ΕΡ Αρ. 7) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αξαόπουλος Εμμανουήλ  κ.τ.λ. (συν. 7) υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
8ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης που αφορά την Εξώδικη Διαμαρτυρία, Πρόσκληση και Δήλωση των κ.κ. Σπυρόπουλου Δημητρίου κ.λ.π., προς τον Δήμο Γαλατσίου κ.λ.π.
 
9ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού (Εκατό δεκατρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (113,51€), και αφορά την εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας εθελοντών/τριών της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
 
10ο Διαγραφή χρέωσης παράβασης Κ.Ο.Κ.
 
11ο Διαγραφή διοικητικού προστίμου από παράβαση Κ.Ο.Κ.
 
12ο Επιστροφή ποσού για έκδοση αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
 
13ο Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής σύμφωνα με το Ν. 3463/8-6-2006 άρθρ. 174.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                                                                                         Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                                    (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr