Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020

03-01-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 237 Ημ/νία Πρωτ.: 2/1/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 07η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 14.01.2020, ενώπιον της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων – Δ/νση Δασών Αθηνών σε Κλήτευση Προηγούμενης Ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690 (ΦΕΚ 45Α’/9-3-99 καθώς και σύνταξης σχετικής γνωμοδότησης σε Πρόσκληση για κατεδάφιση – απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών.
 
2ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 10.01.2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κ.κ. Καρτσούνη Αθανασίου κ.λ.π. (συν. 11) (ΓΑΚ: 85612/2019,  Ε.Α.Κ.: 10756/2019, Πιν.: 49) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
3ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης Εξώδικης Απάντησης – Δήλωσης.
 
4ο Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174.
 
5ο Διαγραφή οφειλής βάσει του Ν. . 3463/8-6-2006 αρθρ. 174.
 
6ο Διαγραφή βεβαίωσης παράβασης του Κ.Ο.Κ.
 
7ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

   Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκοπουλος Γεωργιος

(Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr