ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25/4/2017

21-04-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 21.04.2017
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 13480
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25η Απριλίου 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2017.
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
2ο
Έγκριση απογραφής έναρξης και οικονομικών καταστάσεων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου οικονομικού έτους 2011.
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
3ο
Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού οικ. έτους 2016, του Ν.Π. του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
4ο
Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2017.
κ. Κωνσταντίνα
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
5ο
Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού οικ. έτους 2016, του Ν.Π. του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
κ. Κωνσταντίνα
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
6ο
Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης ποσού 400.00,00 € από το Δήμο στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
7ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 166/2017 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Ορθή Επανάληψη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) oικ. έτους 2017».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
8ο
(A) Έγκριση ανάθεσης σε Δικηγόρο του χειρισμού των ακο-λούθων διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση Energa – Hellas Power: 1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 100.999,72 ευρώ στον Δήμο Γαλατσίου σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση Αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λπ.), 3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λπ. κατά των αντιδίκων και 4) εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και (B) Ορισμός της αμοιβής του για την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών, στην περίπτωση λήψης θετικής απόφασης επί του υπό Α’ μέρους του θέματος.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 167/2017 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έ-κτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μαςκαι ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης στον υπάλληλο του Δήμου μας ΤΕ – Μηχανικών Θεόδωρο Βασιλόπουλο.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στο Δήμο Γαλατσίου, του σπουδαστή του Ι.Ε.Κ. Περιστερίου Νικητίδη Γεωργίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΣΑΥΙΜ) του υποέργου «Ίδρυση και Συλλειτουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Γαλατσίου και ορισμός των μελών που θα αποτελούν το Μηχανισμό Πιστοποίησης.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΣΑΥΙΜ) του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου» και ορισμός των μελών που θα αποτελούν το Μηχανισμό Πι-στοποίησης.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του «Κέ-ντρου Κοινότητας» του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας δύο (2) κλιματιστικών δαπάνης εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992,00 €) θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7135.0017 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τριών (3) κλιματιστικών δαπάνης χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.488,00 €) θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.0008 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας υπηρεσίας συντήρησης σιντριβανιών του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6262.0036 οικονομικού έτους 2017 κατά οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (8.750,00 €), το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει αντίστοιχους Κ.Α. επόμενων οικονομικών ετών.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 54.166,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6715.0014 οικ. έτους 2017 για «Επιχορήγηση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για μικρές επισκευές – συντηρήσεις Σχολείων ΚΥΑ 13172/95».
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλα-κτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών οχημάτων με την συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA».
κ. Παναγιώτης Ροπόδης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλα-κτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ».
κ. Παναγιώτης Ροπόδης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου» αριθμός μελέτης 7/2010.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
24ο
Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας: «Δαπάνες Χρήσης Μηχανημάτων για Στατικούς Ελέγχους Δημοτικών Κτιρίων (χειρι-στής, καροτιέρα, αποτελέσματα δειγματοληψιών κ.λ.π.)».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
25ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ΚΛΗΣΗ βάσει του Ν. 4152/2013σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 6198/20-02-2017 αίτηση του κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΘΩΜΑ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ΚΛΗΣΗ βάσει του Ν. 4152/2013σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10998/31-03-2017 αίτηση του κ. ΓΟΡΝΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4152/2013σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9357/16-03-2017 αίτηση του κ. ΚΑΡΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4152/2013σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10967/31-03-2017 αίτηση της κ. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4152/2013σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11801/07-04-2017 αίτηση του κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11639/06-04-2017 αίτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4152/2013σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11452/20-04-2017 αίτηση του κ. ΚΟΛΕΜΠΑ ΜΑΝΘΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
32ο
Διαγραφή ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 6897/22-02-2017 αίτηση της κ. ΘΑΝΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
33ο
Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 6082/17-02-2017 αίτηση της κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
34ο
Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 άρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 7627/01-03-2017 αίτηση του κ. ΓΚΟΥΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
35ο
Διαγραφή πληρωμένου ποσού σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 7393/28-02-2017 αίτηση του κ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
36ο
Επιστροφή χρημάτων από παράβολο για άδεια μουσικής σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10463/27-03-2017 αίτηση του κ. ΣΙΔΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
37ο
Διαγραφή χρέωσης από ανείσπρακτα ΔΕΗ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10154/23-03-2017 αίτηση του ΜΑΡΟΥΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
38ο
Διαγραφή χρέωσης από ανείσπρακτα ΔΕΗ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10154/23-03-2017 αίτηση της κ. ΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
39ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10155/23-03-2017 αίτηση του κ. ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
40ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10156/23-03-2017 αίτηση της ΠΛΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
41ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ. – Δ.Φ. από ανείσπρακτα Δ.Ε.Η. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10040/22-03-2017 αίτηση του κ. ΡΟΥΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
42ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ. – Δ.Φ. από ανείσπρακτα Δ.Ε.Η. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9881/21-03-2017 αίτηση του κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
43ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ. – Δ.Φ. από ανείσπρακτα Δ.Ε.Η. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10685/29-03-2017 αίτηση της κ. ΠΑΠΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
44ο
Διαγραφή χρέωσης ανείσπρακτων Δ.Τ. – Δ.Φ. & Τ.Α.Π. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10862/30-03-2017 αίτηση του κ. ΣΙΝΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
45ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. NUHO SHKELQIM από βεβαιωτι-κούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
46ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΣΜΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
47ο
Διαγραφή χρέωσης της OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
48ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
49ο
Διαγραφή χρέωσης τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και προστίμων λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10698/29-3-2017 αίτηση της κ. ΣΑΛΑΒΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
 
                                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:
 
1.      ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2.      ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)      
3.      ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ                (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4.      ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5.      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                    (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6.      ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
7.      ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
8.      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ
9.      ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
10.   ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
11.   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ  
12.   ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ –ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
13.   ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
14.    ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
15.    ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
16.    ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
17.    ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
18.    ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ
19.    ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
20.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
21.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
22.    ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
23.    ΖΕΡΒΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
24.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25.    ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
26.    ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
27.    ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
28.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
29.    ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
30.    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
31.    ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
32.  ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr