ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23-06-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 23.06.2017
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 22581
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27η Ιουνίου 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1o
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 364/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2o
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 308/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Διαβίβαση της ορθής επανάληψης του Ολο-κληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3o
Έκφραση γνώμης επί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογι-σμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προ-στασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2017.
κ. Κωνσταντίνα
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
4o
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 338/2017 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πί-στωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
5o
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 365/2017 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πί-στωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6o
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 40/2017 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7o
Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11355/04-04-2017 αίτηση του κ. Ιωάννη Παπαγεωργίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8o
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 265/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9o
Αποδοχή ή μη παραίτησης των Δημοτικών Συμβούλων, κ.κ. Κουνάνη Ελευθέριου – Φραγκίσκου, Μπάστα Κων/νου και Οικονόμου Ιωάννη, μελών της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την απομά-κρυνση και μη τοποθέτηση νέων κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
10o
Παραγραφή ανεξόφλητων οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 2362/95.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11o
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12o
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ ποντίκια & πληκτρολόγια).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13o
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσίας συντήρησης παιδικών χαρών.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γαλατσίου «Οργανι-σμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλα-τσίου & «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου».
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ενός ζεύγους ιμάντα ανύψωσης οχημάτων για το «ΚΗΙ 7018 – VOLVO», δαπάνης διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (272,80 €) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 30.6495.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης υλικών απώθησης πτηνών ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων τετρακοσίων εννενήντα πέντε ευρώ και σαράντα τεσσάρων λε-πτών (1.495,44 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6699.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ζωοτροφών για τα αδέσποτα του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0007 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης (μελάνια – toners) & αναλώσιμων φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων & συσκευών τηλεομοιοτυπίας (μελάνια – toners) όλων των υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (38.650,89 €) συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων), ενδεικτικού προϋπολογι-σμού σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν εννενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (47.193,72 €) σε βάρος των Κ.Α. 20.6634.0001 (39.200,00 €) Κ.Α. 35.6634.0001 (8.000,00 €) οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εννενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (93.260,20 €).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21o
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 289/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμή-θειας ειδών καθαριότητας πόλεως (σκούπες – βούρτσες).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22o
Έγκριση εκδήλωσης – δράσης πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού 200,00 €.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23o
Έγκριση ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων της δράσης για την αλλαγή της γευματικής συμπεριφοράς – “Project Eatt*”.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24o
Έγκριση εκδήλωσης με θέμα: «Ναυαγοσωστική και Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση πνιγμού, την Τετάρτη 19/7/2017».
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25o
Έγκριση συνεργασίας με το εθελοντικό δίκτυο «Διαβάζω για τους άλλους».
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26o
Αποστολή & έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεϊκου – τεύχη δημοπράτησης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
27o
Τέλη λαϊκών αγορών έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28o
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δημοτικών Τελών 0,5% σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 18524/24-05-2017 αίτηση της Γ. ΠΟΛΥΖΟΣ – Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29o
Διαγραφή χρέωσης από ανείσπρακτα Δ.Ε.Η. της κ. ΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30o
Διαγραφή χρέωσης της ALD Automotive από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.)
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31o
Διαγραφή χρέωσης της ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.)
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                 
 
                                                                                             ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:
 
1.      ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2.      ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)      
3.      ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ                (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4.      ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5.      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                    (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6.      ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
7.      ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
8.      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ
9.      ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
10.   ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
11.   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ  
12.   ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ –ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
13.   ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
14.    ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
15.    ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
16.    ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
17.    ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
18.    ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ
19.    ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
20.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
21.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
22.    ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
23.    ΖΕΡΒΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
24.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25.    ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
26.    ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
27.    ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
28.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
29.    ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
30.    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
31.    ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
32.  ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr