ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

25-11-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 Γαλάτσι, 25-11-2016
Αριθ. Πρωτ.: 35821
                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Νοεμβρίου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 628/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «6η Αναμόρφωση Προϋπολογι-σμού οικ. έτους 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Έγκριση του Δήμου Γαλατσίου για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο «Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Γαλατσίου: Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας», για την ανανέωση της παραχώρησης των χώρων που ανήκουν στο Δήμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών καθώς και για την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
4ο
Έκφραση γνώμης για την έγκριση παράτασης έως 31.12.2016 συνέχισης της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Κοινωνικές δομές στο Δήμο Γαλατσίου για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’.
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
5ο
Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του Ολυμπιακού Κλειστού Γυμναστηρίου – ΠΑΛΑΙ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 629/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα (Νο 18)για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 630/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα (Νο 19) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 631/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα (Νο 20) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Γαλατσίου».
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
10ο
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014».
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
11ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και α) ορισμός Υπεύθυνου Εκπροσώπου, β) ορισμός Υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας.
κ. Μαρία Δάσκα – Σώμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τροφίμων του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (13.768,76 €) που θα βαρύνουν τους Κ.Α. 20.6061.0004 Κ.Α. 20.6061.0005 και Κ.Α. 35.6061.0003 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση διενέργειας ταφής κατοίκου του Δήμου μας, ψήφιση πί-στωσης για τη δαπάνη που θα προκύψει.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση δράσης προσφοράς στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών από την ομάδα εθελοντών του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Έγκριση Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση – κατασκευή δικτύου πλατειών οδών ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
17ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Δρυόπιδος 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 109/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.)
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
18ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στη Λεωφ. Βεΐκου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 110/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.)
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                
                                                                                                                                                                            
                                                                                                 
  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                                 
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr