ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

29-09-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
          
                          

          
                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                     
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Γαλάτσι, 29-09-2016
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                           Αριθ. Πρωτ.: 29698
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 03η Οκτωβρίου 2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Αποδοχή ή μη των όρων της υπ΄ αριθμ. 503/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Παραχώρηση χρήσης μέρους των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΛΑΙ στον «Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλα-τσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Αποδοχή ή μη της παραίτησης ενός (1) τακτικού μέλους και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ε.Π.Ζ. και εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών αυτής.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 486/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
5ο
Κατανομή 3ης Δόσης έτους 2016 συνολικού ποσού 99.790,09 € α) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου ποσού 88.389,15 € β) ποσού 11.400,94 € στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου για τους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Πρόεδρος ΔΕΠ
6ο
Ορισμός εκπροσώπων ως Προέδρων με τους αναπληρωτές τους στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων για την περίοδο 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
7ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
8ο
Διαβίβαση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης (γνωμοδότηση) για έγκριση ή μη της αλλαγής εργοστασίου κατασκευής που δηλώθηκε για την προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής (660 & 1.100 Λίτρων) 2015, κατόπιν αιτήματος του μειοδότη.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
9ο
Διαβίβαση πρακτικών επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων (γάντια από PVC, γά-ντια μονωτικά και γάντια νιτριλίου) & υπομνημάτων του προμη-θευτή & λήψη απόφασης περί της αποδοχής ή μη αυτών.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
10ο
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
11ο
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού άνω των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ενός (1) πολυμηχανήματος, δαπάνης διακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ (248 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7135.0011 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
13ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας δυο (2) σαρωτών μικροτσίπ για τις ανάγκες της κοινωνικής υπηρεσίας, ύψους διακόσια σαράντα οχτώ ευρώ (248 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6632.0002 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
14ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας περιφερειακών ειδών Η/Υ (20 «ποντίκια» & 20 πληκτρολόγια), δαπάνης τετρακοσίων εννενήντα έξι ευρώ (496 €) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 10.7134.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
15ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού υλικού (εντομοαπωθητικής λοσιόν) για τις ανάγκες της κοινωνικής υπηρεσίας, ύψους χιλίων τετρακόσια δεκατρία ευρώ και εξήντα λεπτά (1.413,60 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6681.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
16ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2016 και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Έγκριση δράσης με θέμα “ProjectEatt’’.
κ. Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση προγράμματος μέτρησης Οστικής Πυκνότητας.
κ. Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Αλλαγή και ορισμός εκ νέου, νόμιμου εκπροσώπου παραλαβής οπωροκηπευτικών του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 400/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ‘Έγκριση εφαρμογής Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης και στήριξης ευπαθών ομάδων κατοίκων του Δήμου – Καθορισμός τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων & προϋποθέσεων.
κ. Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Τροποποίηση της υπ. αρ. 3/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας, ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη που θα προκύψει.
κ. Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Έγκριση διοργάνωσης Εκδήλωσης – Βιωματικού Σεμιναρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 €.
κ. Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Έγκριση διοργάνωσης Εκδήλωσης για το παιδικό ιχνογράφημα και διάθεση πίστωσης ποσού 150,00 €.
κ. Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», αρ. μελέτης 24/2010.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
26ο
Παράταση του έργου «ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
27ο
Έγκριση1ουΑ.Π.Ε. τουέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
28ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Εκάβης αρ. 49-53 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 83/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
29ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ.Λουκά Δέσποινας, επί των οδών Αγ. Γλυκερίας52 & Κιλκίς 3.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, του κ. Κωστελλέτου Δημητρίου, επί της οδού Λ. Γαλατσίου 104.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Παγούνη Μαρίας, επί της οδού Βυζαντίου 3-5.
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
32ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Σαμπάνοβα Έλενας, επί της οδού Βυζαντίου 3-5.
 
    κ. Ιωάννης Οικονόμου
            Αντιδήμαρχος
 
 
 
33ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Παλαιολόγαρου Παναγιώτας, επί της οδού Αθ. Διάκου 9.
      κ. Ιωάννης Οικονόμου
   Αντιδήμαρχος
 
 
 
34ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Μπαραδάκη Αργυρώς, επί της οδού Τσάκαλωφ 6.
      κ. Ιωάννης Οικονόμου
   Αντιδήμαρχος
 
 
 
35ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, του κ. Τσουκαλά Κων/νου, επί της οδού Σύρου 23.
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                      
                                                                                              Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                             ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:
 
1.      ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2.      ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)      
3.      ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ                (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4.      ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5.      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                    (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6.      ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
7.      ΔΕΡΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
8.      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ
9.      ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
10.   ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
11.   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ  
12.   ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
13.   ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ –ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
14.   ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
15.    ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
16.   ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
17.    ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
18.    ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
19.    ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ
20.    ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
21.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
22.    ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
23.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
24.    ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
25.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
26.    ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
27.    ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
28.    ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
29.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
30.    ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
31.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
32.    ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ   
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr