Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. για την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

09-12-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 
Γαλάτσι, 09-12-2016
Αριθ. Πρωτ.: 37241
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14η Δεκεμβρίου 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 679/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τη «Λήψη απόφασης επί της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2o
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Γαλατσίου».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3o
Παραχώρηση της διαχείρισης του ακινήτου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Δημαρχείου στο Ο.Τ. 22/τ.97 στην Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4o
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 681/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5o
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών: α) φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομέ-νους και β) έτοιμων γευμάτων σίτισης των απόρων.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6o
Α. Έγκριση γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου στην Θεσ-σαλονίκη για συμμετοχή του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 1 – 3 Δεκ. 2016. Β. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού353,00 € (Μόνο για την διαμονή) υπέρ Κ.Α. 00.6421.0001 ‘’Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου’’.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7o
Α. Λήψη απόφασης ανανέωσης – παράτασης της μίσθωσης των ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος για στέγαση υπηρεσιών του.
Β. Καθορισμός μισθωμάτων και των κρατήσεων που προβλέπο-νται σύμφωνα με το Ν. 3130/2003.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8o
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016» – Αρ. μελ. 48/2015, προϋπολογισμού 227.550,00 €.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9o
Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016» – και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και αναπληρωτή του.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
10o
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατα-σκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – εργ. Σ.5».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
11o
Επικαιροποίηση των με αριθ. 344/2012 και 399/2012 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 26/τ.99 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
12o
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 13/τ.97 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
13o
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δρυάδων αρ. 11 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 98/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
14o
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 13 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 99/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
15o
Χορήγηση ή άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Απειράνθου 2Α (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 102/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
16o
Χορήγηση ή άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έ-μπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Χριστιανουπόλεως 73 & Εκάβης 57 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 104/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
17o
Χορήγηση ή άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έ-μπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Νικοτσάρα αρ. 10 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 105/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
18o
Χορήγηση ή άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έ-μπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Δωριέων αρ. 17 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 106/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
19o
Χορήγηση ή άδειας τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Λητούς αρ. 19 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 107/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
20o
Χορήγηση ή θέσης στάθμευσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Χ. Τζαβέλλα 25-27 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 108/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
21o
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Μισθώματα Περιπτέρου ΜΑΡΤΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 35692/24-11-2016 αίτηση του κ. Σκληράκη Χρήστου.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22o
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από χρήση κοινο-χρήστων χώρων βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 36063/29-11-2016 αίτηση του κ. Γάκια Γεωργίου.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23o
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από χρήση κοινο-χρήστων χώρων βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 36062/29-11-2016 αίτηση του κ. Γάκια Ιωάννη.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24o
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από χρήση κοινο-χρήστων χώρων βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 36775/06-12-2016 αίτηση του κ. Παναγιώτου Δημητρίου.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25o
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από κλήση έτους 2005 βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 36905/07-12-2016 αίτηση της κ. Λεονάρδου Γεωργίας.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26o
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από κλήση βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 33484/02-11-2016 αίτηση του κ. Βασιλειάδη Ιωάννη.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27o
Επιστροφή χρηματικού ποσού στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35807/25-11-2016 αίτηση του κ. Δασκαλάκη Γεωργίου για παράβαση ΚΟΚ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28o
Διαγραφή χρέωσης τέλους 0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου λόγω μη καταβολής της κας Πούλου Μαρίας.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29o
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου του κ. Παγώνα Παναγιώτη, επί της οδού Σύρου 44.
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30o
Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας CORFU HELLAS Ε.Π.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31o
Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας του κ. ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                
                                                                                                                                                                            
                                                                                               
    Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                               
   ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]