ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

16-10-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                            
 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                    
 κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                             
Βερούλη Ιωάννη
                                                                                             
Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             
 (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της διαδικασίας συγκέντρωσης των απαραίτητων εγγράφων και υποβολής φακέλου για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων που αφορούν τη μεταβίβαση της κυριότητας στο Δήμο Γαλατσίου της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση πέντε (5) εφέσεων μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της εταιρείας PARKAVENUE ΑΕ για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
3ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κα Γκίζη Μαρίνα (ΑΜΔΣΑ: 16492) για την εκπροσώπηση του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του ΣτΕ λόγω κατεπείγοντος.
 
 
 
 
 
 
4ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλών με τον Ν. 4257/2014.
 
 
 
 
 
 
6ο
Καταβολή εργοδοτικής εισφοράς του Τσενικλόγλου Κων/νου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης οικονομικού έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
8ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Άλσους Βεϊκου» Προϋπολογισμού 100.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης Οικ. Έτους 2014 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
10ο
Διαβίβαση φακέλου Πρόχειρου Διαγωνισμού για την  προμήθεια  μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού έτους 2014 και λήψη σχετικής απόφασης.
 
 
 
 
 
 
11ο
Διαβίβαση φακέλου Πρόχειρου Διαγωνισμού για την  προμήθεια  πλαστικών σάκκων απορριμμάτων έτους 2014, εκδίκαση ενστάσεων και λήψη απόφασης για τη κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
12ο
Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) κάδων απορριμμάτων για το Οικ. έτος 2013 –Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
13ο
Α. Έγκριση συμμετοχής ενός (1) υπαλλήλου σε διήμερο εκπαιδευτικό  σεμινάριο που διοργανώνει το ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’’ Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1ου Επιπέδου Ειδικοί – Οικονομικοί – Λογιστικοί Σύμβουλοι.
Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € μαζί με το ΦΠΑ υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001.
 
 
 
 
 
 
14ο
Α. Έγκριση συμμετοχής δυο (2) υπαλλήλων σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει το ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’’ Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1ου Επιπέδου Ειδικοί – Οικονομικοί – Λογιστικοί Σύμβουλοι.
Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € μαζί με το ΦΠΑ υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001.
 
 
 
 
 
 
15ο
Έγκριση συμμετοχής τριών (3) υπαλλήλων του Δήμου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα : «ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ» και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
16ο
Α. Έγκριση έκδοσης τακτοποποιητικού εντάλματος πληρωμής προστίμου στο ΙΚΑ.
Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 190,37 € υπέρ Κ.Α. 00.6822.0001 Οικ. έτους 2014 για : ‘’Προσαυξήσεις ασφαλιστικών  ταμείων χρήσης’’.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6211.0001 Οικ. έτους 2014 για : ‘’Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων’’.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6142.0008 Οικ. έτους 2014 για : ‘’Δαπάνη ανάθεσης σε Λογιστικό Γραφείο του κλεισίματος του Ισολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης’’.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6462.0001 Οικ. έτους 2014 για : ‘’Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων’’.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6262.0001 Οικ. έτους 2014 για : ‘’Συντήρηση ανελκυστήρα του Δήμου’’.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6614.0001 Οικ. έτους 2014 για : ‘’Λοιπές προμήθειες ειδών  γραφείου‘’ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 3.907,67 € Π.Ο.Ε. υπέρ Κ.Α. 80.8113.0002 Οικ. έτους 2014 για πληρωμή ενοικίων.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.500,00 € σε βάρος των Κ.Α. 10.6681.0001 (500,00 €) & 15.6682.0001 (4.000,00 €) του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2014 για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου (Υπηρεσίες Δήμου & Δημοτικό Ιατρείο).
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 Οικ. Έτους 2014 για την ανανέωση / προμήθεια λογισμικού προστασίας κατά των ιών Η/Υ των Υπηρεσιών του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.421,38 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας (Ορισμένου Χρόνου – Συμβασιούχων) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.082,89 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 461,25 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.221,39 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,75 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 230,96 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 19,34 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 726,10 € για προμήθεια ΤΠΔ Ι’ κατανομής ΚΑΠ 2014.
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την καταβολή ποσού για προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
35ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κακίση Αμαλίας για προμήθεια βενζίνης μηχανημάτων κήπων.
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.722,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6265.0001 για την εργασία: «Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων οχημάτων καθαριότητας (Αναγόμωση – Επισκευή)».
 
 
 
 
 
 
37ο
Ψήφιση πίστωσης 300.000,00 € στον Κ.Α. 30.7322.0001 για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου» Αρ. μελ. 07/2010.
 
 
 
 
 
 
38ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου» Αρ. μελ. 07/2010.
 
 
 
 
 
 
39ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων» – Αρ. μελ. 06/2014.  
 
 
 
 
 
 
40ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου (Εργολαβία 2014)»
Αρ. μελ. 17/2014.
 
 
 
 
 
 
41ο
Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης σε βάρος Κ.Α. 30.7412.0016 για την σύνταξη της: Γεωλογικής μελέτης για την αντιμετώπιση προβλημάτων αστάθειας πρανών στο Δήμο Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
42ο
Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης σε βάρος Κ.Α. 30.7412.0017 για την σύνταξη της: Γεωτεχνικής μελέτης για την αντιμετώπιση προβλημάτων αστάθειας πρανών στο Δήμο Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
43ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.701,61 € υπέρ Κ.Α. 30.6265.0004 για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με αρ. μελέτης 33/2014.
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr