ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

22-07-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  22/07/2016
Αριθ. Πρωτ.  23386
                Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  26 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
3ο
 
 
 
  4ο
 
 
5ο
 
 
7ο
 
 
8ο
 
9ο
 
 
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
 
 
13ο
 
 
 
14ο
 
 
 
15ο
 
 
 
16ο
 
 
 
17ο
 
 
 
18ο
 
 
 
19ο
 
 
 
20ο
 
 
 
21ο
 
 
22ο
 
 
23ο
 
 
24ο
 
 
25ο
 
 
26ο
 
 
 
27ο
 
 
28ο
 
 
29ο
 
 
30ο
 
 
31
 
 
32ο
 
 
33ο
 
 
34ο
 
35ο
 
36ο
 
Ανάκληση της αρ. 350/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Ανάκληση της αρ. 334/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 20.09.2016, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Αρ. Κατ: ΑΚ3141/21-12-2009, Αριθμός Πινακίου 52) σε αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά της υπ’ αριθμ. 2717/10-12-2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
 
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της εκδοθείσης 569/24.02.2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
 
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 4615/2015 απόφασης του 10ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 20073/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Διαβίβαση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών) του Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας πινακίδων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μεμβρανών κάλυψης υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους οδών του Δήμου Γαλατσίου έτους 2016 – Λήψη απόφασης α) αποδοχής ή μη του Πρακτικού & β) επανάληψης ή μη του διαγωνισμού.
 
Έγκριση εξόδων επίδοσης των Δικαστικών Επιμελητών Π. Παπαϊωάννου – Χ. Κοτσιλίμπα & Συνεργατών και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού σαράντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτών (43,50€).
 
Έγκριση πίνακα εξόδων επιδόσεων του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Κων/νου Θεωδ. Χαρμπίλα και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (347,20€).
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.919,05€ υπό τον Κ.Α. 35.6021.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2016, για την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, στον πρώην υπάλληλο του Δήμου μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ – Εργατών Κήπων / Δεντροστοιχιών, Κωστίδη Χαράλαμπο τ. Καρυοφύλλη.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εργασίας για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων του Δήμου μας ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (6.498,47€) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6495.0005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά οπωροκηπευτικών προϊόντων για κοινωνικά ευπαθής ομάδες, ύψους τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (322,40€) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6412.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (9.999,36€) για προμήθεια λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων και άδεια πρόσβασης server σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (2.973,3€) για την προμήθεια υλικών φανοποιίας και βαφής οχημάτων, σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (2.578,60) της προμήθειας φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου, σε βάρος του Κ.Α. 15.6681.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τετρακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (491,66€) σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια μιας (1) κουρτίνας – σκιάστρου.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (4.652,48€) για την προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων ευρώ (1.000,00€) για την προμήθεια δύο (2) βενζινοκίνητων – αναρροφητήρων και δύο (2) κιτ καθαρισμού αναρροφητήρων σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ), σε βάρος του Κ.Α. 20.6633.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
 
Απόδοση λογαριασμού (2) δύο ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Αναγνωσταρά Αικατερίνη για την πληρωμή στην ΕΥΔΑΠ ποσού για Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης σε Παιδικές Χαρές.
 
Α) Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.387,50€ υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 οικ. έτους 2016 Β) Έκδοση Τακτοποιητικού Χ.Ε. εντάλματος για: ‘Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων» (Κατάσχεση ποσού από Ευσταθία Τζιοβάρα & Παναγιώτα Γεμελιάρη).
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 156,30€ για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών Ιουνίου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 342,80€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έκτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ), Ιουνίου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 827,86€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, Ιουνίου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 225,05€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), Ιουνίου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 208,40€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, Ιουνίου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.356,50€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), Ιουνίου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 697,25 για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, Ιουνίου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.144,81€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, Ιουνίου 2016.
 
 Ψήφιση πίστωσης 25.000,00€ στον Κ.Α. 30.7331.0025 για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου – Εργολαβία 2016» Αρ. Μελέτης 25/2016.
 
Ψήφιση πίστωσης 170.000,00€ στον Κ.Α. 64.7322.0001, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου», Αρ. Μελ:07/2010.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 161,40€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 126,00€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56€ για προμήθεια ΤΠΔ Ζ κατανομής ΚΑΠ 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Σπηλιοπούλου Χρυσάγη Κωνσταντίνα,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς στον Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
2.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
5.       Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr