ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

10-06-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  10. 06.2016

Αριθ. Πρωτ. 18584

                                       Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                   Π Ρ Ο Σ

                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15 Ιουνίου 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο

Kατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

 

2ο

Απ’ ευθείας ανάθεση της «Σύνταξης τοπογραφικών μελετών έτους 2016» (πίστωση 4.800,00€ από  Δημοτικό Ταμείο στον Κ.Α. 30.7412.0018»

 

 

 

 

 

 

3ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6611.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, προμήθειας διακοσίων (200) βιβλίων ιστορικού περιεχομένου για το Γαλάτσι.

 

 

 

 

 

 

4ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εννιακοσίων πενήντα (950€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) μπαταριών και μίας κάρτας επέκτασης δέκα έξι (16) εσωτερικών γραμμών για την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου Δημαρχιακού κτιρίου.

 

 

 

 

 

 

5ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τετρακοσίων ενενήντα δύο  ευρώ (492€) σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια μίας κουρτίνας – σκιάστρου.

 

 

 

 

 

 

6ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση συναγερμών του τηλεφωνικού κέντρου της Κοινωνικής Υπηρεσίας, εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ (124 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265.0002. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

 

 

 

 

 

 

7ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ογδόντα πέντε ευρώ (85 €) για την προμήθεια πέντε (5) σημαιών σε βάρος του Κ.Α. 10.6691.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.

 

 

 

 

 

 

8ο

Ψήφιση πίστωσης για την συνεχιζόμενη εργασία «Απομάκρυνση προϊόντων κλαδέματος για το έτος 2015» ποσού 285,00€  Κ.Α. 35.6277.0002.

 

 

 

 

 

 

9ο

Ψήφιση πίστωση για την συνεχιζόμενη εργασία «Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος χώρων πρασίνου στο Δήμο Γαλατσίου Εργολαβία 2015» ποσού 2.305,00€ Κ.Α. 35.6262.0010.

 

 

 

 

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης για την συνεχιζόμενη εργασία «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων και εργαλείων» ποσού 1.810,00€ Κ.Α. 35.6264.0002.

 

 

 

 

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού € 730,56 για προμήθεια ΤΠΔ ΣΤ’ κατανομής ΚΑΠ 2016.

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία,

Ροπόδη Παναγιώτη,

Σπηλιοπούλου Χρυσάγη Κωνσταντίνα,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

 

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς στον Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)

2.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)

5.       Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr