Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

23-06-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  23.06.2017
Αριθ. Πρωτ.:22615
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
 
2ο
 
 
 
 
3ο
 
 
4ο
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
 
7ο
 
 
8ο
 
 
9ο
Έγκριση μελέτης, διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή με μεταλλικά στηρίγματα θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης».
 
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 15ο Τριμελές στις 07.07.2017, σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία Π. Ρούβαλη & Σια Ο.Ε. (ΓΑΚ. 7357/2013, Αρ. Κλ. ΚΑ18732/2017, Αρ, Εισ. ΠΡ1624/22-3-2013, Πιν. 15) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά των υπ΄ αριθμ. 5822, 6556, Α8876 και Α8907/2016 αποφάσεων του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά των υπ΄ αριθμ. 2485, 6180, 6181, 8336 και 9435/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
Έγκριση δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 ) για την συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων και αντλιοστασίων. Διάθεση πίστωσης δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0043 οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
 
Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης χιλίων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ (1.158,00€) για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες, βούρτσες) σε βάρος του Κ.Α. 20.6634.0003 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Κορομπέλη Άγγελου από τη διαχείριση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 378,20€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαγαλιού Μαρίας από τη σύνταξη γνωμοδότησης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.091.20€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Πολυκρέτη Δήμητρας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.238.91€
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Μπάστα Κων/νο,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη
 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
2.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
5.       Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr