ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε ΣΤΗΝ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

26-11-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                    
 κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                             
Βερούλη Ιωάννη
                                                                                             
 Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              
(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 01 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
2ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
3ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ορισμός δικηγόρου για τον έλεγχο τίτλων ρυμοτομούμενης οικοπεδικής έκτασης 115,27 τ.μ. (Ο.Τ. 52/τ98) επί της οδού Κ. Σαμουήλ 13 ιδιοκτησίας των κ.κ. Καρούση Ιωάννη & Καρούση Στέφανου για την αγορά της από τον Δήμο Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση διενέργειας εκπαιδευτικού σεμιναρίου (εντός Δήμου) με τίτλο ‘’Πρακτική Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.’’ και ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001 Οικ. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
6ο
Έγκριση ποσού 1.966,69 € πρόσθετων ασφαλιστικών καλύψεων.
 
 
 
 
 
 
7ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Ανδρουτσόπουλου Παναγιώτη, για την δαπάνη έκδοσης δελτίων τεχνικού ελέγχου 24 οχημάτων (απορ/ρων – φορτηγών).
 
 
 
 
 
 
8ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας, για την καταβολή ποσού για προπληρωμένο τέλος για ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € υπέρ Κ.Α. 10.7133.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Προμήθεια επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού’’.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00€ υπέρ Κ.Α. 30.6651.0001 Οικ. έτους 2014 για: “Προμήθεια υλικών τοπογραφήσεων&σχεδιάσεων”.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.781,60€  υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2014 για : “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων”.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 19,05 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20,20 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
14ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή γενικού (γηπέδου) Ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου» Προϋπολογισμού 1.843.425,00 €.
 
 
 
 
 
 
15ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Ανακατασκευή του γηπέδου (γενικού) ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου Άλσος Βεϊκου».
 
 
 
 
 
 
16ο
Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο ‘Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων’.
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr