Πρόσκληση συνεδριάσεως Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού – «Βασίλης Παπαδιονυσίου»

29-03-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 768 Ημ/νία Πρωτ.: 29/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 1η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023.
2ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2019 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Φεβρουαρίου  2019).
3ο Έγκριση δημιουργίας νέου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ 21/1/2019 (ΦΕΚ 104/24-1-2019 τ. Β΄).
4ο Έγκριση διοργάνωσης των 1ων Διαδημοτικών Αγώνων Κολύμβησης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου στις 13/4/2019 και εξειδίκευση πίστωσης.
5ο Έγκριση συν διοργάνωσης τουρνουά μπάσκετ 3 on 3 με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (ΠΣΑΚ) στις 22 και 23 Ιουνίου 2019.
6ο Έγκριση συμμετοχής της Χορωδίας του Ν.Π. σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 19/4/2019 στο Δήμο Πεύκης Αττικής.
7ο Αποδοχή ή μη της με αριθ. πρωτ. 604/8-3-2019 αίτησης, με την οποία ζητείται η επιστροφή ποσού 50,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
8ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διάφορων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα  με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 219 παρ. 5.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

Πρόσκληση Δ.Σ Πολιτιστικού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr