Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. «δια περιφοράς», την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

14-01-2022 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 1500 Ημ/νία Πρωτ.: 14/1/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος),  σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 13:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Αποδοχή υλοποίησης του σχεδίου Συμπράξεων Συνεργασίας Erasmus+ ΚΑ220, του Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Erasmus+ 2021, με τον Δήμο Γαλατσίου, ως συντονιστή/leader σε σχήμα με 5 ακόμη εταίρους (Ελλάδα (2), Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία), έγκριση της χρηματοδότησης  και εξουσιοδότηση προς τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, Ιωάννη Σκληράκη, για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Κατανομή 4ης Δόσης έτους 2021 συνολικού ποσού 95.646,31 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr