Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. “δια περιφοράς” του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

24-01-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 306 Ημ/νία Πρωτ.: 24/1/2022 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) – σχετικές : η με αριθμ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), η με αριθμ. 40 εγκύκλιος Α.Π.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η με αρ.163/33282/ 29.05.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), η με αρ. 60249/22.09.2020 (Α.Δ.Α.: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), η με αριθμ. 426 εγκύκλιος Α.Π. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  και η με αριθμ. 643 εγκύκλιος Α.Π.69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του ΥΠ.ΕΣ.-, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου, στις  28/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 – 13.00, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1. «Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021»
2. «Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021»
3. «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
4. «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών  για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού άνω των  τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. κ.λ.π.»
5. «Έγκριση απαλλαγής εισφοράς για νέα εγγραφή  και ανανέωση εγγραφής μελών ΚΑΠΗ για το έτος 2022»

 

6. «Συγκρότηση επιτροπής επαναξιολόγησης αιτήσεων για απαλλαγή ή μείωση τροφείων»

 

7. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής, περιόδου 2021-2022, μηνών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ποσών 20.243,76 € και 21.642,86 αντίστοιχα (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5131466/1399) και μηνών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ποσών 8.023,23 € και 7.055,95 €  αντίστοιχα  (ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5131423/223)

 

8. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση του Προγράμματος Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, έτους 2021-2022, από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μηνών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ποσών 6.660,00 €, 7.380,00 € αντίστοιχα (ΚΩΔ. ΟΠΣ : 920269/115)

 

9. «Κατάθεση έκθεσης της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταστροφή  αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία  (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)  »

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr