Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. “δια περιφοράς” του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου

17-09-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 2073 Ημ/νία Πρωτ.: 17/9/2021 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020 – σχετική η 18318/13.3.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), η με αριθμ. 40 εγκύκλιος Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και η με αριθμ. 426 εγκύκλιος Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ., σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου, στις 21/09/2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 – 13.00, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.  Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ, ΕΤΟΥΣ 2021, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

2. Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΕΤΟΥΣ 2021, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

3. «Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», οικ. έτους 2021».

4. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2020-2021, μηνών Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου 2021, ποσών 23.586,05 € και 24.017,87 € και 23.368,61 € αντίστοιχα (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5069832/1251) και μηνών Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου 2021, ποσών 7.271,86 € και 7.055,95 € και 6.304,20 € αντίστοιχα (ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5069545/57).

5. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση του Προγράμματος Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, έτους 2020-2021, από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μηνών Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου 2021,ποσών 8.460,00 € και 9.000,00 € και 9.180,00 € και 8.820,00 € αντίστοιχα (ΚΩΔ. ΟΠΣ : 920239/206).

6. «Έγκριση ή μη αιτήματος γονέα για απασχόληση από ειδικό βοηθό – συνοδό στα πλαίσια παράλληλης στήριξης για το τέκνο του που φιλοξενείται στον Β΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου» (΄Αρθρ. 48 ΦΕΚ 204/Α΄/16-12-2019).

7. «Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία του Β΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στο κτίριο επί της οδού Αχιλλέως 3 και Ζήνωνος 4Α».

8. «Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς και των αιτήσεων εγγραφών βρεφών για τους Ζ΄ και Η΄ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2021-2022».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr