Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. ‘δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη’ τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, στις 19:30

18-11-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 30678 Ημ/νία Πρωτ.: 18/11/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 22α Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Δευτέρα 22.11.2021 και ώρα 13:00.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτος 2021 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 282/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο «Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γαλατσίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» (Διαβίβαση της αριθ. 90/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 147/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μίσθωσης του ακινήτου για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής των άρθρων 192, 194 και 201 του Δ.Κ.Κ. για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων από το Δήμο. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
6ο Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για τη σύσταση των Σχολικών Συμβουλίων (ένας αιρετός και ένας υπάλληλος). κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

     
7ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ». κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
8ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων  πενήντα ευρώ (2.650,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
9ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 27220/15-10-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
10ο Έγκριση ή μη των αριθ. πρωτ. 13593/09-06-2021 και 25720/30-09-2021 αιτήσεων για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
11ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 26765/12-10-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
12ο Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Περιοχής «Κρητικά». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
13ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κανάρη αρ. 4 (Διαβίβαση της αριθ. 83/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
14ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αρ. 13 (Διαβίβαση της αριθ. 84/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
15ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πενταγίων αρ. 1 (Διαβίβαση της αριθ. 86/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
16ο Εισήγηση κοπής ενός (1) φοίνικα στην πλατεία Γεωργίου Ράνιου (πρώην πλατεία Μούνδρου) (Διαβίβαση της αριθ. 87/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
17ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου εντός της παιδικής χαράς Σύρου 3 (Διαβίβαση της αριθ. 88/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
18ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ηρακλείου αρ. 13 (Διαβίβαση της αριθ. 91/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr