Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

27-01-2022 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 2449 Ημ/νία Πρωτ.: 27/1/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 31η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Δευτέρα 31.01.2022 και ώρα 13:00.

 

 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου (ΔΑΓΑΜΕ), καθορισμός αμοιβής Προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μελών αυτής και ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευσης της ΔΑΓΑΜΕ κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα: «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΓΑΜΕ». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 
3ο Λήψη Απόφασης για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος λήψης δανείου για την απόκτηση τμήματος του Ο.Τ.19/τ97 με την αγορά δύο ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας και αποδοχή όρων, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  15/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
4ο Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για το έτος 2021. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
5ο Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
6ο Eπικαιροποίηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί  Μείωσης ή Απαλλαγής  Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες – κατοίκους του Δήμου μας. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
7ο Έγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
8ο Περί καθορισμού ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας των αιρετών του Δήμου Γαλατσίου, για το οικονομικό έτος 2022. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
9ο Περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2022, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
10ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Υψηλάντου αρ. 37 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 92/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
11ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σαπφούς αρ. 1 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 93/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
12ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 67 – 69 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 94/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
13ο Επικαιροποίηση παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 107 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 95/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
14ο Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 96/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
15ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Τανάγρας αρ. 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 97/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
16ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αργοστολίου αρ. 30 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 98/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
17ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καβάλας αρ. 14 – 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 99/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
18ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καρδίτσης αρ. 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 100/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

19ο Χορήγηση ή μη άδειας απαγόρευσης στάθμευσης μπροστά σε ράμπα εισόδου υπογείου χώρου με χρήση βιομηχανίας επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 97 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 101/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

20ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σκύρου αρ. 47 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 102/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
21ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ιπποκράτους αρ. 13 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 103/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
22ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λέσβου αρ. 52 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 104/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
23ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Σωκράτους αρ. 2 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 105/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

24ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Λ. Κατσώνη αρ. 4 – 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 106/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
 

25ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ναυαρίνου αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 107/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

26ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (νεραντζιάς) στην οδό Κρήτης 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 108/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr