Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ., δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

22-10-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 27938 Ημ/νία Πρωτ.: 22/10/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 26η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Δευτέρα 25.10.2021 και ώρα 15:00.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 247/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 248/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Καθορισμός ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2022 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 249/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2022 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 231/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 232/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
6ο Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 233/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
7ο Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία και συγκρότηση επιτροπής επιβεβαίωσης αντικειμένων καταστροφής (άρθρο 199 παρ 6 Ν.3463/2006). κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
8ο Έγκριση οριστικής απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία λόγω ακαταλληλότητας. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
9ο Ετήσια τακτική επιχορήγηση οικ. Έτους 2022 του Δήμου Γαλατσίου προς τα Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» και «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου». κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
10ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
11ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
12ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 22740/26-08-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
13ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 22824/27-08-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
14ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 23205/02-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
15ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 24330/15-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
16ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 24548/17-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
17ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 24824/21-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
18ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 26128/05-10-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
19ο Έγκριση δημιουργίας ομάδας γονέων από τη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
20ο Α) Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 και για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητων και δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών στο Δήμο Γαλατσίου». Β) Αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητων και δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών στο Δήμο Γαλατσίου». Γ) Αποδοχή της κάλυψης με ιδίους πόρους του Δήμου της οικονομικής διαφορά που θα προκύψει (Κ.Α. 30-7135-0003 του προϋπολογισμού των ετών 2021 και 2022). Δ) Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) του Πράσινου Ταμείου. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
22ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Αξονικού Δημοτικού Φωτισμού». κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
23ο Έγκριση 2ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
24ο Έγκριση 2ου Τελικού και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
25ο Αποδοχή της χρηματοδότησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 στον Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
26ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ολυμπίας αριθ. 12 (Διαβίβαση της αριθ. 69/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
27ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ναρκίσσου αριθ. 17 – 19 (Διαβίβαση της αριθ. 70/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
28ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αλκυόνης αριθ. 4 (Διαβίβαση της αριθ. 71/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
29ο Τοποθέτηση εμποδίων για την διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της αριθ. 72/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
30ο Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων στην είσοδο του πεζόδρομου Σαπφούς, πριν τη συμβολή με την οδό Πανδώρας (Διαβίβαση της αριθ. 73/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
31ο Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων επί της οδού Πανδώρας (Πλατεία Μ. Γλέζου) (Διαβίβαση της αριθ. 74/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
32ο Έγκριση ή μη της λήψης μέτρων για την αποφυγή στάθμευσης οχημάτων επί του Πεζόδρομου Πόρου (Διαβίβαση της αριθ. 75/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
33ο Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Εκάβης αριθ. 56 (Διαβίβαση της αριθ. 76/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
34ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αριθ. 63 (Διαβίβαση της αριθ. 77/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
35ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Σκουφά αριθ. 38 (Διαβίβαση της αριθ. 78/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
36ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στο Καμίνι (Διαβίβαση της αριθ. 79/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
37ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στον προαύλιο χώρο του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου (Διαβίβαση της αριθ. 80/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
38ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ι. Φωκά 110 (Διαβίβαση της αριθ. 81/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
39ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Υψηλάντου 1 (Διαβίβαση της αριθ. 82/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr