Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, στις 19:30

27-05-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 14279 Ημ/νία Πρωτ.: 27/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη 31.05.2022 και ώρα 13:00.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτος 2022, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 128/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Κατανομή 2ης Δόσης έτους 2022 συνολικού ποσού 95.646,31 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

     
3ο Τροποποίηση του ΦΕΚ 587/23-12-2008. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2021. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την ανάθεση εκπροσώπησης ενώπιον του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών του Δημάρχου και Αντιδημάρχου Γαλατσίου, κατά τη δικάσιμο της 01-06-2022, σε εκτέλεση του υπ’ αριθμ. 1790/2022 Κλητηρίου Θεσπίσματος με Α.Β.Μ. ΕΓ151-2022/70 και Γ22-873. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
6ο Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Τσαχαλά Απόστολο στην πλατεία επί της Ι. Φωκά και Εκάβης (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 28/2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
7ο Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Coffee Ε.Ε. επί της Λ. Γαλατσίου 75 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 29/2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
8ο Έγκριση της Οικονομικής Ενίσχυσης δικαιούχων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου και απόρριψης των μη δικαιούχων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 153/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 153/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
9ο Κατάρτιση Πίνακα Νο 8 για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού  800,00 €  (ευρώ). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
10ο Κατάρτιση Πίνακα Νο 9 για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού  800,00 €  (ευρώ). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
11ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ακτημόνων αρ. 19 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 31/2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
12ο Μεταφορά τριών υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί στην οδό Αιγοσθενών, λόγω των εργασιών μετατόπισης των δικτύων στα πλαίσια των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 32/2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
13ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Βυζαντίου έναντι του αρ. 3 – 5 με την αριθμ. 83/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 33/2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
14ο Εισήγησης κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκας) στην 3η νησίδα της Λ. Βεΐκου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 34/2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
15ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στην οδό Αλκυόνης 51 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 35/2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
16ο Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Λεωνιδίου 4 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 36/2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
17ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρους (ελιάς) στην οδό Μεσολογγίου 7 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 37/2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr