Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. “δια ζώσης” του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

16-05-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 1351 Ημ/νία Πρωτ.: 16/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», την  20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, όπως ορίζεται  με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) – σχετικές : η με αριθμ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), η με αριθμ. 40 εγκύκλιος Α.Π.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η με αρ.163/33282/ 29.05.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), η με αρ. 60249/22.09.2020 (Α.Δ.Α.: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), η με αριθμ. 426 εγκύκλιος Α.Π. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  και η με αριθμ. 643 εγκύκλιος Α.Π.69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)- του ΥΠ.ΕΣ.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1. «Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Ν.Π. την 08/06/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), σε αίτηση με προσωρινή διαταγή (ΓΑΚ : 29907/2022, Αρ. Κατ. Δικογρ: 3463/2022, Α/Α Πιν : 10), που άσκησαν τέσσερις (4) εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά του Ν.Π.»

 

2. «Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Ν.Π. την 16/09/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εργατικών διαφορών), σε αγωγή (ΓΑΚ : 35613/2022, Αρ. Κατ. Δικογρ: 1170/2022, Α/Α Πιν : 10, Κωδ.-Περ. Πιν.: 71ΚΒ Εργατικά), που άσκησαν τέσσερις (4) εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά του Ν.Π.»

 

3. «’Εγκριση ή μη των δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσίου για το μήνα ΜΑΪΟ 2022»
4. «Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6051.0010 με τίτλο “Εισφορές εργαζομένων από παλαιό καθεστώς” για καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ»

 

Πρόσκληση ΟΚΠΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr