Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

12-11-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 25255 Ημ/νία Πρωτ.: 12/11/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Σύσταση μιας (1) προσωρινής προσωποπαγής θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 3154/2014 δικαστικής απόφασης. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής των άρθρων 192,194 και 201 του Δ.Κ.Κ. για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων από το Δήμο. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

3ο Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την πράξη «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Γαλατσίου για την επικαιροποίηση του τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5053892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των δυο (2) Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του Π.Δ. 270/81. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο Αναγκαιότητα απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

6ο Έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Δρυόπιδος για τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

7ο Επείγουσα δράση για την προώθηση υιοθεσίας αδέσποτων σκύλων. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr