Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

07-11-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 31082 Ημ/νία Πρωτ.: 7/11/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 227/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο Αποδοχή παραίτησης Τακτικού Μέλους του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

3ο Συγκρότηση επιτροπής απογραφής των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

4ο Προσδιορισμός της τιμής μονάδος αποζημίωσης υπέρ του δικαιούχου Δήμου Γαλατσίου, για την οικοπεδική έκταση επί της οδού Αθ. Διάκου (Ο.Τ. 22/99). κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

6ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

7ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 26850/24-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

8ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 321/2014 απόφασης περί «Λειτουργίας Γραφείου Εθελοντισμού & Τοπικών Δικτύων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου». κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

9ο Έγκριση διοργάνωσης μαθημάτων αυτοάμυνας στο γυμναστήριο γυναικών στο ΠΑΛΑΙ. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

10ο Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στις 06.12.2019 για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του Δήμου μας. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

11ο Έγκριση ή μη παράτασης με αριθ. πρωτ. 24929/24-10-2019 σύμβασης για την υπηρεσία οδικής βοήθειας βαρέων, επιβατικών & ακινητοποιημένων οχημάτων Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2018. κ. Παναγιώτης Ροπόδης

Αντιδήμαρχος

12ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευές για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών στην Περιφερειακή οδό (από Έβρου έως αυχένα) και στην οδό Δράμας, Καβάλας και Κυθήρων Δήμου Γαλατσίου». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

13ο Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναγκαστικές συνδέσεις – Εργολαβία Α2». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

15ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ωρωπού 152 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 60/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

16ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα 82 & Αιγοσθένων (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 85/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

17ο Εισήγηση κοπής δυο (2) δένδρων στην οδό Νάξου 56 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 86/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

18ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Λαμπρινής 26 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 87/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

19ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Άλτεως 2 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 88/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

20ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ανδριτσαίνης 66 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 90/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr