Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου

25-06-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 13013 Ημ/νία Πρωτ.: 25/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την άσκηση αγωγής και άσκηση ασφαλιστικών μέτρων κατά των ENERGA και HELLAS POWER. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο Διαβίβαση πρακτικού Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ονοματοθεσίας. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο Κατανομή 2ης Δόσης έτους 2020 συνολικού ποσού 96.904,43 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Αντιδήμαρχος

4ο Παράταση της υπ’ αριθ. 18072/27.07.2018 σύμβασης προμήθειας ετοίμων γευμάτων (catering) για τις ανάγκες σίτισης των απόρων κατοίκων του Δήμου μας – Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

5ο Παράταση της υπ’ αριθ. 19205/13.08.2018 σύμβασης προμήθειας ειδών διατροφής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

6ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού ………(…….€). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

7ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

8ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 11304/05-06-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

9ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 281/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

10ο Έγκριση της Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

11ο Έγκριση θέσεων τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης ρούχων. κ. Παναγιώτης Ροπόδης

Αντιδήμαρχος

12ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ (ΑΠΟ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ ΑΥΧΕΝΑ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

13ο Ορισμός Εκπροσώπων για τη διενέργεια Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ», αναδόχου Κ/Ξ TKS –ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΑΥΙΔ ΧΑΡΙΛΑΟΣ», συνολικής δαπάνης εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 133.748,97 €. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

14ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στην περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

15ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαριλάου Τρικούπη – Δρυόπιδος)». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

16ο Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

17ο Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

18ο Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

19ο Εγκατάσταση μετρητή φυσικού αερίου ακινήτου σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

20ο Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

21ο Αίτηση της κ. Μ. Κ. του Ν. για μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού της επιχείρησής της. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

22ο Αίτηση του κ. Χ. Γ. του Ι. για απαλλαγή του «Αθλητικού Συλλόγου Παραδοσιακού Καράτε» από Δημοτικά Τέλη. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

23ο Αίτηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για απαλλαγή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών από Δημοτικά Τέλη. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

24ο Αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού για απαλλαγή των επιχειρήσεων από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

25ο Αίτημα – πρόταση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για των επιχειρήσεων εστίασης. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr