Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

09-10-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 22083 Ημ/νία Πρωτ.: 9/10/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2020. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 248/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έγκριση ή μη 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για τον εν γένει χειρισμό και το νομικό έλεγχο διαδικασίας μεταβίβασης του ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 75/τ.98 μεταξύ των οδών Κύκνων, Τανάγρας, Μεσολογγίου και Λ. Γαλατσίου (Ζαΐρα) στο Δήμο Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος Β/θμιας

Σχολικής Επιτροπής

5ο Ετήσια τακτική επιχορήγηση οικ. έτους 2021 του Δήμου Γαλατσίου προς τα Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» και «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου». κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

6ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας γάλατος εργαζομένων. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

7ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τακτικής συντήρησης οχημάτων. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

8ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο και τα έτοιμα γεύματα φαγητού. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

9ο Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, λιπαντικών και αμόλυβδης βενζίνης. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

10ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

11ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

12ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

13ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450, 00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

14ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ (350, 00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

15ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 10609/28-05-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

16ο Έγκριση ή μη των υπ’ αριθ. 16903/13-08-2020 & 19557/16-09-2020 αιτήσεων για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

17ο Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

18ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης  αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ι. Φωκά αριθ. 96 (Παπαδοπούλου Ιωάννα) (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 71/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

19ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης  αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ι. Φωκά αριθ. 96 (Σαρατσιώτη Δημήτρη) (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 72/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

20ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης  αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ιπποκράτους αριθ. 6» (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 74/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

21ο Χορήγηση ή μη άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου  στην οδό Χριστιανουπόλεως αριθ. 111» (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 80/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr