Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

11-09-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 19162 Ημ/νία Πρωτ.: 11/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

     

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Λήψη απόφασης για την αναδοχή μέρους των οφειλών των σχολικών επιτροπών που αφορούν σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο των σχολικών συγκροτημάτων (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 212/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 213/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 218/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης 80.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 047) για προμήθειες και εργασίες για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου και τροποποίηση της 6ης Αναμόρφωσης 2020 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 226/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Έγκριση τελικής έκθεσης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019 Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
6ο Λήψη Απόφασης Ορισμού Υπαλλήλων για συναλλαγές με Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
7ο Ενημέρωση της Σχολικής Κοινότητας του Δήμου Γαλατσίου περί εφαρμογής της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Δήμο και Λήψη Απόφασης για τη δημιουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων σε Δημοτικά Σχολεία του Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
8ο Κατανομή 3ης Δόσης έτους 2020 συνολικού ποσού 96.904,43 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Αντιδήμαρχος

     
9ο Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. 7/2017 του Δήμου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη κινητικότητα – ΣΒΑΚ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή τροποποιημένης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
10ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
11ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
12ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
13ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 13642/02-07-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.13/τ. 97 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
15ο Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
16ο Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος). κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016 Δήμου Γαλατσίου Ν. Αττικής. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
18ο Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση ε.ρ.σ. Γαλατσίου στο Ο.Τ. 33/Τ.97 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 43/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
19ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χριστιανουπόλεως αριθμ. 70 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 45/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
20ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθ. 11 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 46/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
21ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κρήτης αριθμ. 6 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 47/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
22ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δήλου αριθ. 12 με την αριθμ. 308/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 48/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
23ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν των εισόδων χώρων στάθμευσης στην οδό Σκουφά αριθμ. 13 – 15 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 49/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
24ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κυπαρισσίας αριθμ. 20 & Ανοίξεως (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 50/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
25ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν της εισόδου υπογείου χώρου στάθμευσης επί της οδού Ανδριτσαίνης (ακίνητο στη συμβολή Ανδριτσαίνης & Κυβέλης 39) (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 51/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
26ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο της οδού Κλεάρχου αριθμ. 37 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 52/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
27ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κουμουνδούρου αριθμ. 13 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 53/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
28ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Παπαφλέσσα αριθμ. 57 – 59 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 54/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
29ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Νάξου αριθμ. 44 – 46 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 55/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
30ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αριθμ. 20 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 56/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
31ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Στεφανοπούλου αριθ. 6 και την τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Στεφανοπούλου & Αγ. Γλυκερίας (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 57/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
32ο Χορήγηση ή μη άδειας αφαίρεσης κιγκλιδωμάτων και μετατόπιση κάδων απορριμμάτων στη Λ. Βεΐκου αριθμ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 58/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
33ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κώνων στην οδό Ξάνθου αριθμ. 24 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 59/2020 Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
34ο Επανεξέταση χορήγησης ή άδειας τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίων κατεύθυνσης για τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 61/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
35ο Τοποθέτηση ή μη καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Κερκύρας & Αργοστολίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 62/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
36ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για τον Οργανισμό «Θεόφιλος» επί της οδού Μ. Μπότσαρη αριθμ. 8 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 63/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
37ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Φιγαλείας αριθ. 6».  (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 64/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
38ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Εσπερίδων αριθμ. 6 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 67/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
39ο Εισήγηση κοπής τριών (3) δένδρων στην οδό Δρυόπιδος (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 68/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
40ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Λέσινγκ 4 (Διαβίβαση της υπ’ αριμθ. 69/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
41ο Αίτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΑΜΙΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
42ο Αίτηση για απαλλαγή ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ από Δημοτικά Τέλη. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
43ο Αίτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΝΗΔΑΡΙΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
44ο Αίτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
45ο Αίτηση του συλλόγου – σωματείου «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΡΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr